23 maart 1956 45» De wethouder VaN ZADELHOFP zegt, dat de schade niet zo erg bleek te zijn als de heer Butzelaar indertijd dacht. De omvang van de schade kon moeilijk worden beoordeeld omdat er praktisch niets meer van was te zien, toen het werd bekeken. Spreker heeft de heer Hagen gevraagd, hoe veel schade er was geleden. Dit heeft de heer Hagen mede gedeeld. Persoonlijk kan spreker hier echter moeilijk over oordelen. Hij wil dit gaarne overlaten aan leden van de raad. die hier meer verstand van hebben. Ten aanzien van de afrastering merkt spreker nog op, dat hetgeen er komt veel beter zal zijn dan er aanwezig was Hierop sluit de voorzitter, te 22.30 uur, de verga dering. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de Raad der gemeente Soest, gehouden op 25 Juni 1956. De secretaris, De voorzitter,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 134