- 4 - wr.\3. 2 mei 1956 -- 46. NOTULEN van het verhandelde in de openbare vergadering van de raad der gemeente Soest op woensdag, 2 mei 1956, te 19*15 uur. YOORZITTERs de burgemeester, de heer Mr. S.P. Baron Bentinck. SECRETARISs de heer J.J.J.M. Pesten. Tegenwoordig de leden: C. van Andel, J. van den Arend, A. Brouwer, H.A. Butzelaar, H.J.S. Clemens, T.Dorresteijn, P.Grift, K. de Haan, H.C. Klarenbeek, mevrouw SG.Landweer-de Visser, Lr. D.J.P. Oranje, mevrouw S.M. Polet-MuslerP.C. Pieren, J.A. Schaafsma, M.M.van Wely, ¥.G. van Zadelhoff en J.D.L.Zoetelief Afwezig met kennisgeving het lid: A.P. Hilhorst. Eén vacature. De VOORZITTER opent de vergadering en doet voorlezing van de gebedsformule. Vervolgens deelt hij mede, dat de heer Hilhorst heeft bericht of zeer laat of niet ter vergadering te kunnen komen. Alvorens tot de behandeling van de agenda over te gaan geeft spreker het woord aan de heer Pieren, die daarom heeft verzocht. De heer PIEREN zegt dat ook in het afgelopen weekend Soesterberg weer werd opgeschrikt door een ernstig ongeluk, waarbij naast het droe vige verlies van mensenlevens en ernstige verwondering zeer grote materiële schade werd aangericht. De laatste jaren is het gevaar van deze verkeersweg in deze raad meermalen ter sprake geweest. Vooral in de raadsvergaderingen van 31 oktober 1955 en 15 juni 1954 werd de aandacht hierop gevestigd. Regel matig werd door de Soesterbergse raadsleden aangedrongen op het aanbren gen van verkeersborden, betere verlichting, enz. enz. Doch tot heden is aan deze weg niets gebeurd. Ja, toch. Naar aanleiding van een rekest aan de Minister van Verkeer en Waterstaat, getekend door enige honderden inwoners van Soesterberg, is men er toe overgegaan bij het kruispunt Rademakerstraat-Kampweg-Veldm. Montgomeryweg een parkeerverbod uit te vaardigen. In het rekest aan de Minister werd echter gevraagd om: 1Het plaatsen van borden, waarop wordt gewezen op het gevaar van deze weg. Rijkswaterstaat achtte dit echter niet noodzakelijk, terwijl men toch overal in den lande dergelijke verkeersborden kan aantref fen. Waarom dan ook niet in Soesterberg? 2. Invoering van een maximumsnelheid. Neen, dat is juist onverantwoord, zegt men, dan komen er pas ongelukken. Maar v/anneer men met een snel heid van 100 km. per uur door de bebouwde kom vliegt, schijnt er geen gevaar aanwezig te zijn. Naar de mening van vele Soesterbergers is het invoeren van de maximumsnelheid voor Soesterberg, en wel vanaf Huis ter Heide tot voor bij Hemalie, absoluut dringend gewenst. "Waarom aan deze oproep geen ge hoor gegeven? Moet het dan Y/erkelijk ieder jaar tientallen doden kosten? 3. Het plaatsen van borden met inhaalverbodWaarom is het nodig dat men in deze bebouwde kom elkander met 100 km. vaart passeert en zodoende het leven van zijn medemens in gevaar brengt? Regelmatig kan men constateren dat er in de bebouwde kom wordt gepasseerd op een wijze, dat men zich afvraagt hoe het mogelijk is dat nog niet meer ongeluk ken zijn gebeurd van een omvang als dat van zaterdag j1Een inhaal verbod is voor de bebouwde kom van Soesterberg absoluut gewenst.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 136