-2 mei 1956-- 51 een zo drukke weg "blijft gevaarlijk, ook al zou men een maximum snelheid invoeren. De uitbreiding van Soesterberg is nu eenmaal aan zeer enge grenzen gebonden. Vanaf de straatweg tot de gemeentegrens is het nauwelijks een km. En zelfs als men daar lintbebouwing krijgt, maar zeker als Soesterberg, waarop alle kans is, uitgroeit tot 10.000 inwoners, wordt het uiterst moeilijk er met vrucht vei ligheidsmaatregelen te nemen. Ook nu reeds worden de neringdoenden aan de kant van het vliegveld door het zware verkeer gedupeerd; zij konden er zelfs wel eens voordeel bij hebben, als dit sterk wordt beperkt. Wanneer men over de wenselijkheid van een omlegging onder hen een enquête zou houden, vreest spreker de uitslag van deze enquête niet. Het is te betwijfelen, of een omlegging een zo grote sloping nodig zou maken als de Voorzitter vreest. Bovendien ontstaat dan, als het verkeer in een grote bocht om Soesterberg wordt heengeleid, de mogelijkheid aan de overkant van de weg, waar nu niet veel staat, te bouwen. En in verband met de lange straat die er is, is een grote bocht noodzakelijk. Sprekers mening, dat de weg moet worden omgelegd, wordt onge twijfeld door velen gedeeld. De daaraan verbonden kosten zullen aan merkelijk zijn, maar waar zoveel ernstige ongelukken hebben plaats gevonden moeten krachtige maatregelen worden genomen, wil men Soesterberg van een zo gruwelijk en verschrikkelijk ongeluk als men daar pas heeft beleefd vrijwaren. En het valt op, dat op de grote verkeerswegen dergelijke ongelukken betrekkelijk weinig voor komen. In Soesterberg, waar men behalve de lintbebouwing langs de grote weg slechts enkele huizen vindt, is met het omleggen van het verkeer zeker iets definitiefs te bereiken. Alles wat men er verder probeert is half werk, waarvan men later spijt krijgt. Spreker pleit dan ook vcor het omleggen van de verkeersbaan buiten Soesterberg om en kan verzekeren, dat de neringdoenden daar mee meer gebaat dan geschaad zullen blijken. De heer PIEREN heeft het volste vertrouv/en in de door het college te ondernemen actie. Vóór de plannen voor de wegomlegging er zijn zullen echter maanden en maanden verstrijken en het gaat er om, voor die tussentijd de in de motie genoemde maatregelen doorgevoerd te krijgen. Automobilisten hebben hem verteld dat wie met 80 km door Soesterberg rijdt het dorp door is voor men het merkt. Deze vaart kan "worden afgeremd door bij het begin van de kom knipperlichten te plaatsen.'Op het ogenblik vliegt men door de kom heen met een snelheid, die tegenover de inwoners volkomen onverantwoord is. Spreker hoopt dat de Voorzitter zijn motie ongewijzigd in stemming zal brengen en dat de raad haar zal aannemen. De VOORZITTER is bereid de motie over te nemen, maar zag daarin gaarne enige wijzigingen aangebracht. Zo zou men, door in de vierde alinea achter "Uwe Excellentie" in te voegen; "in afwachting van meer duurzame verbeteringen van deze weg" te kennen geven dat het niet gaat om tijdelijke noodmaat regelen, maar om verbetering van de weg zelf en dat het bekend is, dat de Minister daarmee bezig is. Voorts zou spreker onder de genoemde maatregelen de maximum snelheid willen laten vervallen, daar geen andere maximumsnelheid mogelijk is dan 15 km. Het inhaalverbod en het plaatsen van waarschuwingsborden zou - hij -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 146