- 2 mei 1956 -- 52. hij willen handhaven. Van dergelijke horden, mits groot en duidelijk en 's avonds verlicht (op de rijksweg Den Haag-Leiden hebben destijds fantastisch grote borden gestaan) is meer effect te verwachten dan van knipperlichten, die hij, evenals de voorzieningen voor voetgangers, waarmee weinig is te beginnen zo lang er niet meer wettelijke mogelijkheden zijn, zou willen schrappen. Het is zeer instructief geweest te vernemen, dat men ook in Soesterberg een omlegging van de weg wenst. Het college had altijd aangenomen, dat men deze daar niet wenste. Waar beide meningen echter berusten op een indruk, zal om tot een gefundeerde meningvorming te komen onder de belanghebbenden een summier onderzoek moeten worden ingesteld, waarna, als ook de raad deze omlegging mocht wensen, over de beste en minst schadelijke wijze waarop deze kan worden tot stand gebracht overleg kan worden gepleegd. Waar de raad zich over de wenselijkheid van deze omlegging nog geen oordeel had gevormd en hij vreesde, dat ook deze actie de Rijks waterstaat nog sterker zou dringen in de richting van omlegging was spreker aanvankelijk enigszins huiverig tegenover de voorgestelde motie en geneigd, de zaak even aan te houden. Zoals thans door hem ge wijzigd heeft hij daartegen echter geen bezwaareen inhaalverbod is er ook vroeger geweest en het plaatsen van borden is al eerder gevraagd. Mevrouw LANDWEER-de Yisser zou gaarne zien dat in de brief aan de Minister werd ingelast dat het de raad der gemeente Soest verheugt, dat deze het probleem van de maximumsnelheid weer in studie wenst te nemen. Als de Minister van verschillende gemeenten een dergelijke ver klaring krijgt zal hij daaruit de conclusie trekken, dat men het we derinvoeren van de maximumsnelheid begeert. De VOORZITTER zou een dergelijke toevoeging willen ontraden. Daardoor toch zou te veel de nadruk worden gelegd op de tijdelijke voorzieningen, terwijl het er om gaat het wegprofiel zo te maken dat dergelijke hulpmiddelen niet nodig zijn. Anders wekt men de indruk dat het in Soesterberg wel weer een tijdje gaat, als maar bepaalde maatregelen worden genomen. Men volsta hier met het inhaalverbod, dat direct kan komen zonder te moeten wachten op wetswijzigingen, en het plaatsen van borden. De rest is toekomstmuziek. De heer ORAHJE sluit zich gaarne aan bij de woorden van deelne ming aan het adres van de slachtoffers en van dank voor de verleende hulp. Het is van het allergrootste belang dat de vertegenwoordigers van Soesterberg hebben medegedeeld dat ook Soesterberg de wegomlegging wenst. In principe is dat ook juists autowegen behoren niet door de bebouwde kom te lopen. Ook de spoorwegen mogen daar niet onbewaakt doorheen worden geleid, en het autoverkeer is misschien nog gevaarlijker dan het spoor wegverkeer. Dat de Rijkswaterstaat op een omlegging aandringt mag in geen geval een argument zijn om over afschrikwekkende toestanden op een be paald weggedeelte maar te zwijgen. Ook wie de omlegging niet wenst mag zich daardoor zeker niet laten weerhouden, de motie te steunen. Wel zou spreker willen voorstellen de door de heer Pieren genoem de maatregelen te laten vervallen en daarvoor te lezen: "in overleg met het gemeentebestuur op korte termijn zodanige voorzieningen te treffen, dat de veiligheid zoveel mogelijk wordt opge voerd. De raad kan vertrouwen dat het college, dat over deze zaak ook - reeds -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 148