-- 2 mei 1956 -- 53. reeds zijn gedachten heeft laten gaan, haar, als de Minister "be reid is in het gevraagde overleg te treden, in orde brengt. Spreker is het volkomen met de Voorzitter eens dat men door concrete maatregelen voor te stellen dingen in discussie brengt die beter buiten discussie blijven. Men kan er zich beter toe bepalen te vragen, in overleg, een betere oplossing te zoeken; anders dreigt het gevaar dat men wordt aangevallen op onderge schikte punten, terwijl de zaak waarom het gaat blijft liggen. Men staat veel sterker als men eenvoudig vraagt of de Minister zich in overleg met het gemeentebestuur hiermee wil bemoeien. De VOORZITTER acht het ook verstandiger technische hulp middelen niet in de motie te noemen, maar te berde te brengen tijdens het onderhoud met de Minister. Wat wordt aanbevolen zijn altijd slechts een paar dingen uit het technische arsenaal van verkeersbeheersing die men toevallig kent; het is heel goed moge lijk dat in overleg met de Rijkswaterstaat andere middelen worden gevonden die v/el zo doeltreffend zijn. Persoonlijk vindt spreker een inhaalverbod en waarschuwingsborden zeer goede technische middelen; knipperlichten minder. De Rijksï/aterstaat heeft echter een overzicht van alle middelen die in het gehele land worden ge bruikt. In Soest kent men wat daar in de omgeving wordt toege past, maar het is best mogelijk dat men in Groningen en Friesland met iets nieuws bezig is, dat betere resultaten oplevert. De heer ORANJE zou in elk geval in de motie willen zien vast gelegd, dat een en ander moet geschieden in overleg met het ge meentebestuur De wethouder VAN ZADELHOFF zegt dat als dus deze motie wordt aangenomen het college met de Rijkswaterstaat moet gaan praten over verbetering van deze Y/eg. Dit wordt echter Y/el zeer moeilijk. Het college wil de Y/eg zoveel mogelijk door Soesterberg houden, maar het blijkt wel zeer noodzakelijk een duidelijke uitspraak te krij gen over de vraag, of de raad deze mening deelt. Min of meer krijgt men de indruk dat de raad onder neringdoenden alleen kruideniers en bakkers verstaat. De heer C LEMENSWie bij Het Zv/aantje wil zijn, gaat er toch Y/el naar toe! De wethouder VAN ZADELHOFF zegt dat wanneer men een omlegging v/enst, men er rekening mee moet houden dat de weg een onderdeel vormt van het grote net van verkeerswegen in Nederland. En niemand Y/eet, of in het plan voor het rijkswegennet een v/eg van Utrecht naar Amersfoort is opgenomen. Het zou dan ook voorbarig zijn, op het ogenblik op omlegging aan te dringen zonder te weten hoe het rijkswegenplan is. De bewuste weg is eigenlijk voor automobilisten een heel typische wegs komende van Amersfoort krijgt men eerst een drie- baansweg (wat onplezierig rijdt, maar prettiger dan een tweebaans- weg)dan, vanaf Huis ter Heide, de bottleneck van een tweebaans- v/eg waar men niet kan opschieten. Men denke zich in in de gedach- tengang van iemand die voor zaken bij de Y/eg is en wil opschieten. Voor het kleine stuk bij Soesterberg is best een profiel te maken dat in het grote wegenplan geen oponthoud veroorzaakt en toch be trekkelijk gevaarloos is voor voetgangers en fietsers. Spreker zou er dan ook wel prijs op stellen bij de Minister te komen met een concreet getekend plan. Waar het slechts gaat om een aanduiding van het Y/egprofiel behoeft dit niet zo lang te duren. - De -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 150