- 2 mei 1956 -- 54» De heer CLEMENS is het met de wethouder niet eens en steunt het amendement-Oranje. De gemeente "behoeft niet met plannen te komen; zij kan de zaak ter sprake brengen. De Minister zal wel beter weten dan de raad wat aan dit kleine stukje weg waar herhaaldelijk ongelukken ge beuren moet worden gedaan om het zo veilig mogelijk te maken. De wethouder VAD ZADELHOFF vreest dat de heer Clemens hem niet heeft begrepen. Hij heeft het amendement-Oranje niet bestreden, maar slechts gezegd dat het college graag wil weten wat de raad wenst en gevraagd of deze ermee akkoord gaat dat B&W, na de motie aan de Minis ter te hebben gezonden, komen met een plan tot verbetering van het weg- profiel, dan wel of deze een omlegging wenst. En daar dit laatste pre matuur is geve men het college de gelegenheid, met een goed profiel te komen. De VOORZITTER heeft, de motie-Pieren gehoerd, de zaak ruimer wil len stellen en daarom de plannen voor wegomlegging en profielverbetering ter sprake gebracht. Hij is wel bereid de motie-Pieren over te nemen, mits met invoeging van de woorden; "in afwachting van meer duurzame verbeteringen van deze weg", waarmee duidelijk wordt uitgesproken dat wat thans wordt gevraagd een voorlopige verbetering voer de eerste maan den is. Om een ontwerp-profielverbetering of -wegomlegging te maken staat men thans te onvoorbereid tegenover deze zaak. Wel is gewenst dat het college, dat geregeld contact heeft met de Rijkswaterstaat, weet hoe de raad daarover in principe denkt. Dat kan echter beter in de vol gende raadsvergadering aan de orde worden gesteld. Mevrouw LANDWEER-de Visser merkt op dat over het onderzoek naar de mening van de neringdoenden in Soesterberg helemaal niet meer is ge sproken. Voor de raadsleden die niet in Soesterberg wonen is een derge lijk onderzoek echter wel nodig. Zij zou dus, behalve een voorstel in zake de kwestie omlegging-profielverbetering tegen de volgende raads vergadering gaarne ook de mening van de neringdoenden in Soesterberg vernemen. De VOORZITTER zegt dat dit ook de bedoeling is. De mening van het college is slechts oppervlakkig gefundeerd; nu van enkele raadsleden een tegengestelde mening is vernomen zal het college zich over dit be langrijke vraagstuk gaarne nader oriënteren. Vandaar ook, dat hij deze kwestie niet onvoorbereid heeft willen doen behandelen, maar voorstelt, dit in de volgende vergadering te doen. Van belang is ook, welke func tie deze weg straks in het rijkswegenplan krijgt te vervullen. Voor een weg die na vijf jaar door een andere wordt vervangen is het niet nodig, ingrijpende maatregelen te nemen. De heer SCHAAFSMA wijst er op dat men, even voorbij de plek van het ongeluk, zit in de gemeente Zeist. Het zal dan ook niet mogelijk zijn, zonder samenwerking met Zeist een goede oplossing tot stand te brengen. Spreker geeft dan ook in overweging, de hele situatie eens met deze gemeente te bespreken, en wel in de richting van een omlegging van het verkeer. De heer CLEMENS zegt, dat voor de veiligheid van de kom van Soesterberg de gemeente Soest of de Rijkswaterstaat moet opkomen. De gemeente Zeist heeft daar niets mede te maken. De VOORZITTER zegt, dat in de gemeente Zeist niet dezelfde proble men liggen als in Soesterberg. Over wat voor Soesterberg de beste op lossing is, zal de raad van Soest zich een oordeel moeten vormen. Als dit wijziging van het wegverloop in andere gemeenten noodzakelijk maakt, komt de zaak daar vanzelf wel aan de orde. - De -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 152