- 2 mei 1956 -- 55. De heer CLEMENS vraagt, of het niet gewenst is, dat hierover op korte termijn een "bespreking plaats vindt met de Minister. De VOORZITTER beantwoordt deze vraag ontkennend. Het gesprek met de Minister gaat over de thans te treffen voorzieningen; het andere komt pas op langere termijn. De heer ORANJE kan zich verenigen met de door de Voorzitter voorgestelde toevoeging "in afwachting van een meer duurzame ver betering van deze weg" De heer PIEREN kan zich met de door de Voorzitter en de heer Oranje voorgestelde wijzigingen van zijn motie verenigen, mits op het inhaalverbod en op het plaatsen van waarschuwingsborden wordt aangedrongen. De VOORZITTER zegt, dat deze zaken naar voren zullen worden gebracht als technische middelen uit het arsenaal der gemeente. De heer VAN WELY stelt voor de motie terug te nemen en zich te beperken tot het verzoek, op korte termijn die maatregelen te nemen, ook al zijn zij van tijdelijke aard, waardoor herhaaldelijk voorkomende ongelukken, zelfs met dodelijke afloop, te Soesterberg werden voorkomen. De VOORZITTER moet deze suggestie ontraden. Men houde de zaak in de geest, waarin zij is besproken en late de preciese redactie, die staande de vergadering moeilijk is vast te stellen, over aan het College. In de brief aan de Minister kan de voorgeschiedenis worden verteld en aangedrongen op spoed. Zonder hoofdelijke stemming wordt aldus besloten. 55* Vaststelling van de notulen van de raadsvergadering gehouden op 26 januari 1956. De notulen worden zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming ongewijzigd vastgesteld. 56. Ingekomen stukken. a. Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht d.d. 27 maart 1956 inzake verdaging beslissing op het uitbreidingsplan "Kampweg". b. Schrijven d.d. 27 maart 1956 van mej. G. van der Miel te Gorinchem, dat zij de benoeming tot onderwijzeres aan de o.l. school aan de Beetzlaan niet aanvaardt. c. Aanbieding overeenkomstig art. 22 van de "Gemeenschappelijke Regeling met betrekking tot de Bescherming Bevolking in Kring U IV" van de 8e wijziging begroting 1955 en de rekening over het dienstjaar 1955- d. Schrijven van de heer R. Hilhorst d.d. 17 april 1956 inhouden de mededeling dat hij ontslag neemt als lid van de raad. Deze stukken worden voor kennisgeving aangenomen. e. Verzoek van het bestuur van de R.K. Kleuterschool Soesterberg om beschikbaarstelling van gelden voor aanschaffing van meubi lair, speel- en ontwikkelingsmateriaal voor die school. Dit stuk wordt gesteld in handen van B&W om preadvies. 57» Onderzoek naar de geloofsbrieven van het nieuw benoemde lid van de gemeenteraad de heer J.C. Brouwer. Dit punt is vervallen. 58. Voorstel tot het verlenen van de ontheffing als bedoeld in artikel 2, lid 1, van de hinderwetverordening aan A.B.Grift, Nieuwstraat 46 te Soest voor het oprichten enz. van een timmerbedrijf op het perceel Nieuwstraat 44 (I-8O3). 59" Voorstel tot vaststelling van een nieuwe verordening op de keuring - van -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 154