2 mei 1956 -- 56. van waren onder intrekking van die van 30 september 1929 (1-3595) 60. Voorstel tot verlenging van de ontruimingstermijn van een aantal onbe woonbaar verklaarde woningen (1-802). 61Voorstel tot verhoging van het krediet voor: a. de verbreding van de Beukenlaan en Nieuweweg b. de verbetering van de Stadhouderslaan. 62. Voorstel tot vaststelling van regelen als bedoeld in artikel 6 van de Wegenverkeerswetonder intrekking van de op 28 oktober 1955 vastgestel de verordening tot wijziging van de verordening op de openbare wegen, het openbaar water en de gemeentekade (1-808-3628). 63. Voorstel tot vaststelling van een verordening als bedoeld in artikel 11 lid 2 van de Winkelsluitingswet t.b.v. de buurtschap Soestduinen (1-3613). Deze voorstellen worden achtereenvolgens zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 64. Voorstel tot het verlenen van medewerking ingevolge art. 72 van de Lager-onderwijswet 1920 t.a.v.j a. de aanschaffing van leermiddelen t.b.v. het vak lichamelijke oefe ning door het bestuur van de R.K. Mariascbool (1-3615); b. de gedeeltelijke betegeling van de speelplaats met toegangspad door ihet bestuur van de vereniging "De School met den Bijbel" t.b.v. de school aan de Driehoeksweg I— 36145 c. de aanschaffing van leermiddelen t.b.v. het verkeersonderwijs door de besturen van diverse scholen voor g.l.o. (1-810). De heer VAN WELY merkt naar aanleiding van het voorstel sub a op, dat de leermiddelen waarvoor vervanging wordt gevraagd ook door het openbaar onderwijs en door een gymnastiekvereniging zijn gebruikt. Is het de bedoeling, dat deze gymnastiekvereniging ook weer van de nieuwe leermiddelen profiteert, of moet zij voortaan voor haar eigen leermid delen zorgen? De wethouder DE HAAN zou het niet onbillijk vinden als het materiaal ook ter beschikking van de gymnastiekvereniging stond. Dat is echter maar zeer ten dele het geval, daar deze vereniging voorname lijk toestellen gebruikt die voor het onderwijs niet worden benut. Het gaat hoofdzakelijk om Zweedse banken. De VOORZITTER deelt mede dat in stuk 1-810 op verzoek van de Inspecteur 20,-- aan het bedrag moet worden toegevoegd, zodat het totaalbedrag wordt 810,--. Het aldus gewijzigde voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 65.Voorstel tot het aangaan van een overeenkomst voor stroomlevering aan het openbaar slachthuis (1-3617) Mevrouw LANDWEER-de Visser vraagt of er een dergelijke overeen komst niet reeds lang was De wethouder VAN DEN AREND zegt dat er een overeenkomst is ge weest met de N.V.Centrale Slachtplaats, welke automatisch door de ge meente was overgenomen. Dit was echter nog niet officieel geschied. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 66. Voorstel tot aanwijzing en benoeming van leden in de commissie van ad vies voor de lichamelijke opvoeding en de sport buiten schoolverband IAD-812) De heer PIEREN had gaarne nog enige inlichtingen over deze kwes tie. Wanneer de berichten in de pers juist zijn, is er na de vorige raadsvergadering een vergadering van de Soester Sportfederatie geweest. - waar -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 156