- 2 mei 1956 -- 57- waar het nog al heet is toegegaan. Volgens de courantenberichten zou de Soester Sportfederatie geen kandidaten stellen. Als spreker goed is ingelicht, was het preadvies van de vorige vergadering, voordat het in de raad kwam, met de Sportfederatie besproken. Het verwondert spreker, dat de S.S.F. nu ineens bij draait. Is er soms na die bewuste vergadering van de S.S.F. weer overleg geweest met het college? Zo neen, kan men dan ver klaren om welke reden de S.S.F. haar totaal afwijzende houding heeft laten varen? Door deze wijze van handelen van de S.S.F. en door de publi- katies in de pers is een bepaalde hetze te weeg gebracht tegen de raad en het college, die sprekers fractie niet kan waarderen en waarmee het belang van de sport niet is gediend. Over al dat gene wat door zogenaamde sportmensen in de pers is geschreven kan spreker niet anders dan zijn afkeuring uitspreken. Wanneer men schrijft dat de raadsleden geen verstand van sport hebben, vraagt hij zich toch af waar de sportiviteit van de S.S.F. is. Hij heeft ook nooit gehoord dat de S.S.F. zich heeft afgevraagd hoe de Soesterbergse Sportfederatie over dit overlegorgaan en andere sportproblemen denkt. Een nauwer contact tussen de beide sportfederaties is dan ook gewenst. En waar blijft nu de sportiviteit van de S.S.F. om in dezelf de kranten uiteen te zetten om welke redenen zij is bijgedraaid? Hoewel het pijnlijk is, kan spreker niet nalaten zijn ver wondering uit te spreken over de houding van het raadslid Butze- laar Bij de besprekingen in de raad werd door de heer Butzelaar in eerste instantie medegedeeld dat hij het voorstel van het college toejuichte. Later stemde hij tegen het voorstel en, als de krantenberichten juist zijn, heeft hij in de vergadering van de S.S.F. nog al kritiek uitgeoefend op dit overlegorgaan en op de raad. Een dergelijke handelwijze kan spreker niet waarderen. Hij zou van het raadslid Butzelaar dan ook gaarne vernemen, waar om de S.S.F. aan haar gewijzigde houding geen bekendheid heeft ge geven in de pers. Een perscampagne ontketenen is heel gemakkelijk, maar men moet ook de sportieve moed opbrengen van zijn gewijzigde standpunt kennis te geven en als sportman te erkennen, dat men ver liezer in een vfedstrijd is geweest. De raad heeft getoond meer verstand van sport te hebben dan het bestuur van de S.S.F. Want uiteindelijk gaat het er om ge zamenlijk een meer verantwoord subsidiebeleid vast te stellen, om aanleg van sportvelden en andere grote sportproblemen en niet om het organiseren van een bevrijdingsmars, want dat is de taak van de S.S.F. De heer BUTZELAAR zegt dat de heer Pieren niet juist is ingelicht. De commissie van overleg heeft hij toegejuicht en dat doet hij nog. Bestuurslid van de S.S.F. is hij nooit geweest. De heer PIEREN heeft ook niet gesproken van "bestuurslid" De heer BUTZELAAR is zich niet bewust, kritiek te hebben ge leverd op het gemeentebestuur, maar zal dit, als de heer Pieren met bewijzen komt, gaarne aanvaarden. Wat in de kranten heeft ge staan was niet uit zijn mond afkomstig. Ook hij heeft zich ge ërgerd- toen gezegd werd dat de raadsleden alleen maar verstand hadden van klaverjassen. Toen zelfs gezegd werd; "Wij hebben een edelachtbare in ons midden, wilt U dit maar even beamen" heeft hij gezegd het antwoord schuldig te zullen blijven. Dat is zijn enige korte antwoord geweest. - Hij -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 158