- 2 mei 1956 58» Hij heeft ten slotte tegengestemd, omdat hij in een zeer moei lijke positie verkeerde. Hij stond met het ene "been aan de ene, met het andere aan de andere zijde van de sloot. De commissie van overleg juichte hij toe. In de Federatie, die hij mede heeft helpen oprich ten, was hij het vijfde v/iel aan de wagen. En toen aan weerszijden een persoonlijke hetze werd gevoerd wist hij niet meer, waar hij staan moest. Hij was hang straks als raadslid alleen te staan tussen hen met wie hij de hele Federatie had opgebouwd. Daarom heeft hij toen een afwachtende houding aangenomen. De heer YAM ANDEL meent hier twee fazen te moeten onderscheiden. Na de raadsvergadering zou de heer Butzelaar in een vergadering van de S.S.F. volgens de pers de woorden hebben gesproken, waarop de heer Pieren doelt. De grote fout is echter geweest, dat de Federatie te voorbarig was en nog voordat de zaak in de raad was bekeken meende in de pers te moeten publiceren, dat zij zich voorbijgegaan voelde. Zij was echter niet voorbij-gegaan, want de zaak was nog niet in orde. Het geval Butzelaar is inmiddels wel rechtgezet. De heer ORANJE wenst bij de heer Pieren een misverstand weg te nemen. Hij is het geweest, die in de vorige raadsvergadering de wense lijkheid heeft bepleit, het bestuur van de Sportfederatie qualitate qua in de commissie van overleg op te nemen. Daarom heeft hij in de vorige raadsvergadering ook gestemd tegen het voorstel van het colle ge, om bepaalde personen te benoemen, en niet omdat hij tegen een der gelijke contactcommissie zou zijn. De heer Butzelaar is daarin met hem meegegaan. Spreker ziet daarin geen enkele in-consequentieEn zich bij de beslissing van de meerderheid van de raad neer te leggen was de heer Butzelaar als goed raadslid verplicht. Ook daarin kan spreker geen verandering van standpunt zien. De VOORZITTER heeft voor de vorige raadsvergadering een bespre king gehad met de Sportfederatie, die bezwaar had tegen de wijze, waarop de commissie van overleg zou worden georganiseerd. Na deze vergadering heeft hij, conform de gemaakte afspraak, schriftelijk haar mening over de voorgedragenen gevraagd, er daarbij op wijzende dat volgens het preadvies over de te benoemen personen overleg met de Federatie zou worden gepleegd. Behalve dit schriftelijke is er over de voordracht geen overleg geweest. De hele zaak is vertroebeld en scheef getrokken door de eenzijdige voorlichting van de pers. Spreker is op de bewuste vergadering niet geweest en weet daar dus niets van. Het is altijd mogelijk in een ver slag dat men in enkele minuten leest van een vergadering die enkele uren heeft geduurd die punten naar voren te brengen die een bepaalde richting suggereren.Daarnaast heeft de Sportfederatie zich, zonder precies te weten wat de bedoeling was en hoe de zaak zou worden uit gevoerd, prematuur een zekere mening gevormd waarvan zij waarschijn lijk (maar daar weet spreker niets van) bij rustiger bezinning is teruggekomen. Het bestuur van de Federatie was het er direct mee eens toen spreker voorstelde zich niet door de tendentieuze krantenberichten te laten beïnvloeden, maar de zaak op haar eigen merites te bekijken. Aan een rustige en nuchtere beoordeling hebben deze berichten in twee kranten echter geen goed gedaan. En de Sportfederatie heeft zich wel erg vroegtijdig op een bepaald standpunt gesteld. De heer PIEREN dankt voor de uiteenzetting en is blij te verne men, dat ook de heer Butzelaar de pershetze afkeurt. - De -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 160