- 2 mei 1956 -- 59* De heer BUTZELAAR zegt, dat het in de vergadering van de S.S.F. wel erg scherp is toegegaan. Van de 20 verenigingen waren er 17 aanwezig. Deze verklaarden eenstemmig, dat het bestuur van de Sportstichting was te beschouwen als de afvaardiging van de verenigingen in de gemeente Soest. De drie afwezige verenigin gen hebben zich daarbij later aangesloten. Het bestuur van de Federatie moest om mensen aan te raden toen een keuze doen uit de 20 sportverenigingen. Dat dit tot een persoonlijke hetze zou leiden had spreker verwacht, al keurde hij het niet goed. De VOORZITTER stelt voor tot stemming over te gaan en ver zoekt mevrouw Polet en de heer Clemens met hem het stembureau re vormen. Uitgebracht worden 16 stemmen op de heer P.C. Pieren, 15 op de heer H.A. Butzelaar, 17 op de heren 17. J. van Schaffelaar, Jchs. Uiterwijk, P.J. Bergman, 17.Bakker, J.A.van Daal en W.J. Schutte, 1 stem blanco en 1 stem op de heer Dr. D.J.P.Oranje zodat de heren Pieren, Butzelaar, Van Schaffelaar, Uiterwijk, Bergman, Bakker en Schutte zijn benoemd. 67« Voorstel tot benoeming van een ambtenaar van de burgerlijke stand. Wanneer de heer Van Andel over dit punt het woord vraagt, doet de Voorzitter, te 21.05 uur, de vergadering overgaan in ene met gesloten deuren. Nadat de deuren, te 21.50 uur, wederom zijn geopend, worden 17 stemmen uitgebracht, waarvan 9 op de heer Ooms en 8 op de heer Boer, zodat de heer Ooras is benoemd. 67a. Voorstel tot aankoop van het pand Julianalaan 58. De VOORZITTER stelt voor om de woning plaatselijk gemerkt Julianalaan 58 aan te kopen voor een bedrag van 10.200,-- en t.b.v. deze aankoop een krediet beschikbaar te stellen van 11.000,--. Ingevolge het uitbreidingsplan zal deze woning t.z.t. moeten worden afgebroken. Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt dit aan de agenda toegevoegde voorstel aangenomen. 68. Voorstel tot wijziging van het raadsbesluit van 28 oktober 1955» betreffende garantie van een geldlening, verstrekt aan een deel nemer van de N.V.Bouwkas Nederlandse Gemeenten. 69' Voorstel tot het aangaan van een nieuwe rekening-courant-overeen komst met de Nederlandse Middenstandsbank (lV-817). 70. Voorstel tot oninbaarverklaring van aanslagen inzake het recht voor het ophalen van as en vuilnis. Deze voorstellen worden achtereenvolgens zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 71Voorstel tot benoeming van een bestuurslid in de stichting tot beheer van het Soester Natuurbad (lV-809). Dit voorstel wordt aangehouden. 72. Voorstel tot wijziging van het algemeen ambtenarenreglement, de arbeidsovereenkomstenverordening, de kindertoelageverordening en de uitkeringsverordening IV-815-3630-3631-814-3629-806-3620 73. Voorstel tot verstrekking van een vakantie-uitkering aan het ge- meentepersoneel over 1956 (lV-805-5619) Deze beide voorstellen worden achtereenvolgens zonder dis cussie en'zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 74- Voorstel tot het verstrekken van een uitkering ineens van 3 aan het gemeentepersoneel (lV-804-3618) - De -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 162