-- 2 mei 1956 -- 60. De heer KLARENBEEK vraagt, of het de "bedoeling is, deze uitke ring ook aan de losse arbeiders in gemeentedienst te verstrekken. De wethouder VAK ZADELHOFF zegt, dat deze haar alleen krijgen, wanneer zij op een bepaalde datum (hij meent 1 mei) in dienst zijn. Het zal vreemd aandoen, wanneer spreker als voorzitter van het georganiseerd overleg thans verklaart, het met het regeringsbeleid in deze niet geheel eens te zijn. De 3^-uitkering over 1955 is oor spronkelijk voorgespiegeld als een welvaartsverruimingte betalen door die bedrijven die dit ruim kunnen doen, maar zij blijkt te zijn een loonsverhoging achteraf over 1955? die niet anders dan fnuikend kan werken voor bepaalde bedrijven (voornamelijk niet commerciële) en die op den duur het prijspeil zwaar zal gaan beïnvloeden. Het lijkt gemakkelijk zo te praten, nadat eerst de Minister van Financiën en daarna de directeur van de Nederlandsche Bank waarschu wend een vinger hebben opgeheven, maar reeds voordien heeft spreker tegenover enkele ambtenaren zijn mening kenbaar gemaakt. Van het ziekenhuis had hij namelijk reeds de laconieke mededeling gekregen, dat de verpleegprijzen werden verhoogd om de 3i° over 1955 "te kunnen uitbetalen. De prijsbeheersing had het ziekenhuis toegestaan tussen 1 juli 1956 en 1 juli 1957 de kosten van de uitkering in te lopen door een verhoging van de verpleegprijsdaar het anders in liquidi teitsmoeilijkheden zou geraken. Door dergelijke maatregelen wordt de gunstige positie van Neder land op de wereldmarkt ernstig afbreuk gedaan. Het gaat hier boven dien dan nog niet eens om de grote problemen als ouderdoms- en huur- voorziening. En dan komt eerstdaags nog de 6a/o loonsverhoging over 1956, de vakantie-uitkering.Waar gaat het op die manier heen? Met het onderhavige voorstel gaat spreker natuurlijk akkoord. Men kan er als gemeente toch niets tegen doen. Maar wel heeft hij tegen over deze z.i. te ver gaande politiek een waarschuwing willen laten horen. Eigenlijk is hier de grootste fout gemaakt door de werkgevers. Wanneer de bedrijven, die enorme winsten maakten hun taak hadden ver staan en een deel van deze winsten in de vorm van tantièmes of grati ficaties niet in geld, maar in aandelen e.d. ter beschikking van de arbeiders hadden gesteld, dan hadden zij een beter voorbeeld gegeven. Thans krijgt men echter een zo grote geldverruiming, dat dit op den duur tot ernstige consekwenties moet leiden. De heer VAN ANDEL brengt met nadruk ter kennis, hoezeer het hem verheugt, dat de heer Van Zadelhoff, als een roepende in de woestijn, dit woord heeft gesproken. Mevrouw POLET-Muslers Hij bevindt zich in gezelschap van de Minister van Financiën! De heer PIEREN is het niet met de heer Van Zadelhoff eens, maar acht het verheugend dat ook deze er op wijst dat de werkgevers in ge breke zijn gebleven door de arbeiders niet in de afgelopen jaren hun deel in de nationale welvaart te geven. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 75* Voorstellen tot aankopen van grond nabij de Kerkstraat van; a. J.van den Broek te Soest (V-3626). b. I/I.Westerveld c.s. te Soest (V-3626). Dit voorstel wordt zonder discussie en zonder hoofdelijke stem ming aangenomen. - 76 -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 164