-- 2 mei 1956 -- 61» 76. Voorstellen tot aankoop van; a. de Belvedëreweg van A.W. Beckeringh te Soest (V-3632); b. grond nabij de voormalige sintel cokes centrale van de N.V. Nederlandse Spoorwegen (V-3633). Ne VOORZITTER deelt mede dat in V-3633 sub I voor 375,-- drie-honderd vijf en zeventig gulden) moet worden gelezen 37550 (zeven en dertig gulden vijftig) en sub III voor 500,--; 125,— Het aldus gewijzigde voorstel wordt zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 77» Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet voor de overname van plantmateriaal van A. Mulder te Soest (V-S16). 78. Voorstel tot verkoop van industrieterrein aan J.J.Abbel te Soest (V-3634)» 79* Voorstel tot het verlenen van een zakelijk recht tot het leg gen van kabels in de Kampweg en de Veldm.iiontgomeryweg te Soesterberg aan de N.V. P.U.E.M. (V-3627). 80. Voorstel tot het verhuren van industrieterrein nabij de Dorre- steinweg aan H.Poons te Amsterdam. 81. Voorstel tot wijziging van het raadsbesluit tot overdracht van grond in "Braamhage" aan het bestuur van "De School met den Bijbel" te Soest» Deze voorstellen worden achtereenvolgens zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 82Rondvraag. De heer PIEREN brengt in herinnering, dat over de woningen in de Generaal Spoorstraat is gesproken in de raadsvergaderingen van 14 september 1955? 25 februari 1954? 26 november 1954 en 12 augustus 1955- Over de aan deze woningen aan te brengen verbe teringen zijn hele rapporten uitgebracht. Zoals in de vorige raadsvergadering medegedeeld, zijn deze verbeteringen door Wederopbouw te Utrecht afgewezen. Welke stappen denken B&W nu te nemen om deze woningen op te knappen? Enkele bewoners van de Moerbessenberg hebben zich bij B&W be klaagd over het herhaaldelijk breken van de ramen in de deuren van de gemeenschappelijke opgang, wanneer deze deuren door ne ringdoenden, venters, kinderen, lopers van afbetalingsmagazijnen hard worden dichtgeslagen. Voor de daardoor veroorzaakte schade worden deze bewoners aansprakelijk gesteld, ook wanneer zij tij dens hun afwezigheid of vakantie door derden wordt aangebracht. Dit moge zijn opgenomen in artikel 7 van het huurcontract, spre ker betwijfelt of het juist is. In elk geval is het gewenst, bij voorbeeld door het aanbren gen van een traliewerk, dit voortdurend breken van de ramen te voorkomen. De wethouder VAN ZADELHOFF zegt dat het verzoek om voor het opbrengen van een andere dakbedekking bij de woningen aan de Generaal Spoorstraat een hogere woningwetbijdrage beschikbaar te stellen, door Wederopbouw is afgewezen, evenals ook een later voorstel, de kosten te vinden in een huurverhoging. Thens is, beter geargumenteerd, deels met technische, deels met gronden ontleend aan huurvergelijking, opnieuw verzocht de kosten door huurverhoging te mogen bestrijden. Dergelijke posten - moeten -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 166