- 2 mei 1956 -- 62 moeten nu eenmaal gedekt zijn en de gemeente doet haar "best, de gelden in een of andere vorm terug te krijgen. En zelfs als deze zeer gunstig liggende huren met 1worden verhoogd blijven zij beneden die van later gebouwde woningen. Als door derden schade wordt aangebracht aan de ramen in de deu ren aan de Moerbessenberg is dat voor de bewoners een strop. Misschien is het glas te dun en zou men dit door dikker kunnen vervangen. Maar voor moedwillig door derden aangebrachte schade is zeker de huiseige naar niet aansprakelijk. De heer PIEREN zegt dat destijds is getracht de aannemer te ver plichten de daken in de Generaal Spoorstraat te verbeteren. Dat thans getracht wordt de destijds gemaakte fout op de huurders te verhalen door hun een huurverhoging op te leggen kan hij niet waarderen. De be woners zullen daarop ook weinig prijs stellen. De wethouder VAN ZADELHOFF acht het niet juist hier te spreken over gemaakte fouten. Voor deze huizen is destijds een prijsvraag uit geschreven; bij aanbesteding bleken echter verschillende aannemers lie ver niet met de architect die de prijsvraag had gewonnen in zee te gaan. De inschrijvingsprijs lag in elk geval veel te hoog. Toen heef't de ge meente-architect naar een heel ander type huis gezocht. In die tijd mocht voor een huis slechts 2 mj hout worden gebruikt. Wanneer men daarmee zolder, ramen en deuren moest voorzien zou alles slechts een minimummaat kunnen krijgen. Daarom werd gedacht aan huizen met een plat dak en bakstenen vloeren en dak. Het heeft zeer veel moeite gekost deze huizen aan de prijs te krijgen, want zij werden, doordat er geen zolder was, per m3 veel duurder dan andere. De burgemeester is er persoonlijk voor naar Den Haag geweest. Den Haag heeft ten slotte goedgevonden voor de ruimte onder het hypothetische dak ook rekening mocht worden gehouden bij de vaststelling van de m3-prijs, Daardoor kon men tot een prijs komen, die 5»-- lager lag dan de toegestane prijs. Met deze daken heeft men echter pech gehad. Er zijn echter na de oorlog wel meer dergelijke proeven genomen-. Daarmee kon men pech heb ben, maar ook geluk. Maar is het nu zo onredelijk in verband met de te verwachten kosten de huren van deze woningen met 0,80 a 1,te verhogen? Zij liggen op het ogenblik 2,-- lager dan die van thans gebouwde woningen die zeker niet beter zijn. Voor de bewoners moge dit niet prettig zijn, het is zeker niet aanvaardbaar deze kosten te laten druk ken op de gemeentekas. Wanneer de kosten voor het opbrengen van nieuwe daken zijn vastgesteld heeft de raad nog altijd de beslissing. De heer CLEMENS dringt er op aan het bij de begrotingsbehandeling toegezegde overleg met de heer Tammer over de afwatering van de Post weg spoedig te doen plaats vinden. De heer Tammer heeft zelf deze mede werking aangeboden, waardoor een goedkope oplossing mogelijk is gewor den die de omwonenden van veel ellende kan afhelpen. De wethouder VAN ZADELHOFF is wel bereid met de heer Tammer in overleg te treden, maar weet niet of de plannen spoedig kunnen worden uitgevoerd. De heer GRIFT vraagt hoe het staat met de voortuinen aan de Groen van Prinstererstraat De wethouder VAN ZADELHOFF zegt dat nu de Plantsoenendienst een adviseur heeft, het gehele plantsoenenvraagstuk systematisch onder de loep wordt genomen. Op het ogenblik is men met man en macht bezig om te zorgen dat Braamhage vrijdagavond behoorlijk in orde is. Het auto- - busstation -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 168