7 - 8 - WONINGBEDRIJF. -2.07.55 L Wijziging begroting (overschrijving kre dieten) Vaststelling van de be groting 23 mr t 12 dec, 56 56 OPENBAAR SLACHTHUIS. -2.07.55 M jan 2 mei 56 Aankoop van de eigendommen van de N.V."Centrale Slacht plaats voor de gemeente Soest" i.1. 26 Aangaan van een overeen komst voor stroomlevering aan het openbaar slachthuis Wijziging van de verorde ning op de heffing en in vordering van rechten voor het gebruik van het openbaar slachthuis te Soest en voor het verrichten van keurin gen buiten deze inrichting.28 sept Vaststelling van de begro ting12 dec 56 PERSONEEL. -2.08 Verlenen van eervol ontslag op eigen verzoek aan mej. G.H.Dijkhuis als onderwij zeres aan de openbare lage re school aan de Beetzlaan wegens benoeming elders Benoeming van mej. W. van der Wiel als onderwijzeres aan de openbare lagere school Beetzlaan. Benoeming van een onderwij zeres aan de openbare la gere school aan de Beetz laan. Benoemd mej. D.Smit.. Benoeming van mej. A.C.C. Bussemaker als onder?/ijze- res aan de openbare school voor g.l.o. te Soest-Z 56 '56 OVERDRACHT VAN BEVOEGDHEDEN. -2.07*6 Delegatie aan B&V tot ver koop van goederen van ge ringe waarde over 19572 nov. r56 FINANCIËLE TUSSENKOMST - SUBSIDIE. -2.07.85 Afwijzing verzoek om subsi- die van de U.V.V26 jan. '56 Voorstel inzake het adres van de tafeltennisvereni- ging "Shot"2 nov. '56 23 mrt'56 23 mr t'56 25 juni '56 25 juli 56 37 177/179 14 56 111 177 127 8/14 136 26 26/27 69 84/85

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 16