- 2 mei 1956 -- 63. "busstation moet ook nog onder handen worden genomen, maar het door de heer Grift aangesneden punt wordt zeker niet vergeten. Mevrouw POLET-Musler verzoekt hij een volgende receptie rekening te houden met hen, die geen alcoholische dranken wil len gebruiken. Dit zou service zijn en bovendien kan er op voedkundige waarde van uitgaan als de overheid de automobi listen in staat stelt te kiezen. Wordt het geen tijd, de verordening op de trottoirs te veranderen? Door het grote gebrek aan parkeerruimte moeten ve len particulier stallen en dus anderen lastig vallen; terwijl anderen eenvoudigweg hun auto met vier wielen op het trottoir zetten. Degenen die stalling zoeken zouden dat misschien ook wel willen, maar willen de verordening niet overtreden. Het zou aanbeveling verdienen de desbetreffende verordening of op te heffen, of de hand er aan te houden dat zij wordt nageleefd. Toorts vraagt spreekster, hoe het indienen van de nota's voor het I.Z.A. is georganiseerdMoet dit altijd in diensttijd gebeuren, en geeft dat niet veel tijdverlies? Wanneer er altijd mensen op stap zijn om nota's in te dienen kan dit lastig zijn voor het werk. Men kan dikwijls iemand beter geld gevon dan hem te moeten missen. Ten slotte heeft spreekster vernomen dat militairen jeeps inrijden in de Soesterduinen. De VOORZITTER zegt dat op de bewuste receptie thee is ge schonken. Er waren ook koekjes. Mevrouw POLET-Musler zegt dat aanvankelijk geen thee is aangeboden. Later is op verzoek thee gezet. De VOORZITTER zegt dat het in elk geval met de bode was be sproken. Het parkeerverbod op de trottoirs is een juist verbod. De politie zal worden verzocht er op te letten, dat het wordt nage leefd. Voor zover spreker bekend, behoeft men de nota's voor het I.Z.A. niet persoonlijk in te dienen. Doordat een der bewoners van Soestduinen een klacht heeft ingediend weet spreker van de militaire jeeps. Men heeft echter de nummers niet kunnen noteren. Waarschijnlijk komen zij uit Utrecht. De politie is verzocht, op te letten. Mevrouw POLET-Musler zegt dat het dus gewenst is als men een jeep ziet het nummer te noteren en door te geven. De heer VAN WELY vraagt of het niet mogelijk is de bouwver gunning voor een kosterswoning bij de Emmakerk, die het bestuur dezer kerk voornemens is te bouwen, spoedig te verstrekken. Men wacht daarop al zeven a acht maanden en de koster woont in Soest- Zuid. Bewoners van de Nassaulaan, die klaagden dat de voor hun huis staande bomen het licht onderscheppen en hun huizen vochtig maken, heeft spreker aangeraden zich tot B&W te wenden. Is er kans dat de bomen worden gerooid, als er een klacht binnenkomt? De wethouder VAN ZADELHOFF is van een aanvrage van een bouw vergunning voor een kosterswoning niets bekend. Wel is een archi tect eens bij hem wezen praten over de plaats van een dergelijke woning. Daar deze volgens het uitbreidingsplan niet aan de Regen- tesselaan kon worden gebouwd, wilde men haar schuin achter de kerk - plaatsen -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 170