-- 2 mei 1956 -- 64» Spreker heeft toen in overweging gegeven een ontwerp te maken voor een woning naast de kerk, daar een woning achter de kerk wat zonder ling zou staan ten opzichte van het daar gelegen perceel gemeente grond en de weg door Vredehof. Nadien heeft hij er niets meer van ge hoord. Ook voor het bouwvolume is geen aanvrage binnen gekomen. De heer VAN WELY had gehoord dat er een goedkeuring was, De heer VAN ANDEL had dit ook gehoord. De wethouder VAN ZADELHOFF weet niet meer dan hij heeft medege deeld. De heer VAN ANDEL vraagt of met deze zaak spoed kan worden be tracht De wethouder VAN ZADELHOFF weet niet of reeds bouwvolume is aan gevraagd. Met het oog op het verkrijgen van de premie is dit wel van belang. Over verzoeken om bomen te rooien wordt altijd overleg gepleegd met het Staatsbosbeheer. Soms echter verzoekt men een boom te rooien terwijl men veel meer bossage in de tuin heeft staan. Hierna sluit de VOORZITTER, te 22.15 uur, de vergadering. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de Raad der gemeente Soest, gehouden op 25 juni 1956. De Secretaris, De voorzitter, TypsR.S. Coll s -f

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 172