Nr. 4* -- 25 juni 1956 -- 65 NOTULEN van het verhandelde in de openbare vergadering van de raad der gemeente Soest op maandag, 25 juni 1956, te 19»15 uur. VOORZITTERS de burgemeester, de heer Mr. S.P.Baron Bentinck. SECRETARIS; de heer J.J.J.M. Festen. Tegenwoordig de leden; C. van Andel, J. van den Arend, A.Brouwer, H.A. Butzelaar, H.J.S. Clemens, T. Dorresteijn, P.Grift, K. de Haan, A.P.HilhorstH.C.Klarenbeek, mevrouw S.G.Landweer-de Visser, Lr» B.J.P. Oranje, mevrouw S.M. Polet-MuslerP.G. Pieren, J.A. Schaafsma, M.M. van Wely, W.G» van Zadelhoff en J.D.L.Zoetelief Eén vakature. De VOORZITTER opent de vergadering en doet voorlezing van de gebedsformule. 85» Vaststelling van de raadsnotulen van de openbare en besloten verga deringen gehouden op 25 maart en 2 mei 1956. Deze raadsnotulen worden zonder discussie en zonder hoofde lijke stemming'ongewijzigd vastgesteld. De heer VAN ANDEL merkt op, dat op de agenda van thans ge houden vergadering geen punt voorkomt omtrent de Rijksstraatweg, hoewel dit in de vorige vergadering was toegezegd. De VOORZITTER deelt mede, dat het college zich over deze zaak nog niet voldoende heeft kunnen oriënteren. Hij acht het be ter een nog niet voldragen zaak nog niet in de raad te behandelen. De heer VAN ANDEL acht het een urgente zaak. De VOORZITTER zegt, dat het waarschijnlijk toch verstandi ger is, met deze zaak niet al te grote haast te maken. Aan de samensteller van het sociaal-economisch rapport omtrent Soester- berg zal worden gevraagd, bijzondere aandacht aan de Rijksstraat weg te besteden en het is van belang met het resultaat van het onderzoek rekening te kunnen houden. De heer SCHAAFSMA vindt de agenda voor deze vergadering met haar 33 punten nog zonder de ingekomen stukken wel wat overladen. Hij geeft in overweging voortaan op een vaste dag één vergadering per maand te houden. De raadsleden weten dan van te voren wanneer er raadsvergadering is en kunnen daarmede rekening houden. Dit zou ook aan de besprekingen ten goede komen. De VOORZITTER deelt mede, dat mevrouw Polet-Musler hem voor de vergadering heeft verzocht over hetzelfde onderwerp te mogen spreken. Op zijn voorstel wordt besloten de behandeling daarvan verder te doen plaats hebben aan het begin van de rondvraag. 84«0nderzoek van de geloofsbrieven van het nieuw benoemde lid van de gemeenteraad, de heer P.H. Versteijne. De Voorzitter verzoekt de heren Brouwer, Klarenbeek en Pie ren zich met dit onderzoek te belasten en schorst de vergadering om hen daartoe in de gelegenheid te stellen. Na hervatting der vergadering deelt de heer BROUWER namens de commissie mede, dat de geloofsbrieven in orde zijn bevonden, zodat de commissie adviseert de heer Versteijne toe te laten als lid van de raad. Daartoe wordt, op voorstel van de Voorzitter zonder hoofde lijke stemming besloten. De heer HILHORST vraagt, waarom de heer Versteijne thans niet reeds als lid kan worden toegelaten. - De - i V i»

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 174