-- 25 juni 1956 -- 66. De VOORZITTER deelt mede, dat dit niet mogelijk is, aange zien een "beroepstermijn van acht dagen in acht moet worden ge nomen. 85. Ingekomen stukken. a. Verzoek van R.Westra, Nieuweweg 59> Soest, voor het uitbrei den van de lompenbewaarplaats op het perceel Nieuweweg 59 niet voorstel dit verzoek in handen van B&W te stellen om advies. Dit stuk wordt gesteld in handen van B&W om advies. b. Taxatie eigendommen van het Grondbedrijf met nota van B&W, met voorstel dit voor kennisgeving aan te nemen. c. Aanbieding overeenkomstig art. 22 van de "Gemeenschappelijke Regeling met betrekking tot de Bescherming Bevolking in de kring U IV" van de 4e wijziging begroting 1956 met voorstel deze voor kennisgeving aan te nemen. d. Besluit van Gedeputeerde Staten d.d. 25 mei 1956 tot verdaging van beslissing op raadsbesluit van 23 maart 1956 tot oprichting van een openbare kleuterschool te Soestdijk» e. Besluit van Gedeputeerde Staten d.d. 23 mei 1956 tot verdaging van beslissing op raad-sbesluit van 23 maart 1956 tot oprichting van een openbare kleuterschool te Soesterberg. De stukken sub b tot en met e worden aangenomen voor kennis geving. f. Verzoek van bestuur Stichting Engendaalschool om beschikbaarstel ling van tafels en stoeltjes ter vervanging van 70 verouderde banken met voorstel dit in handen van B&W te stellen om pread vies g. Verzoek van het bestuur van de R.K. kleuterschool te Soest-Zuid om beschikbaarstelling van gelden voor aanschaffing van speelmateri aal en de bouw van een zandbak, zulks met voorstel van B&W dit verzoek in handen van hun college te stellen voor het uitbrengen van preadvies. h. Verzoek van het bestuur van de R.K. Kleuterschool te Soestdijk om beschikbaarstelling van gelden voor aanschaffing van meubilair, speel- en ontwikkelingsmateriaal alsmede overgordijnen voor 1 lokaal, zulks met voorstel van B&W dit verzoek in handen van hun college te stellen voor het uitbrengen van preadvies. i. Verzoek om medewerking ingevolge art. 72 der L.O.-wet 1920 1van het bestuur der stichting Engendaalschool om aanschaffing van tafels en stoeltjes; 2. van het bestuur der vereniging "De School met den Bijbel" te Soest om aanschaffing van leermiddelen voor de Groen van Prinstererschool 3. van het bestuur sub 2 om aanschaffing van leerlingensets voor de Groen van Prinstererschoolmet het voorstel van burgemeester en wethouders deze 'verzoeken in handen van hun college te stel len voor het uitbrengen van preadvies. De stukken sub f tot en met i worden gesteld in handen van B&W om preadvies. 86. Voorstel tot het verlenen van de ontheffing als bedoeld in artikel 2, lid 1, van de hinderwetverordening aan de Shell Nederland N.V. te s-Gravenhage voor het bijplaatsen van een benzinereservoir van 6000 liter, het plaatsen van een elektrische pomp ter vervanging van de bestaande pomp en luchtmantel en het plaatsen van twee vulputten op het perceel Van Weedestraat 485 sectie A, nr. 2860 (1-829). De heer VAN ANDEL wijst op het gevaar bij het vullen van de put en vraagt of hiervoor geen andere plaats kan worden aangewezen. - Doordat -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 176