- 25 juni 1956 -- 67. Doordat de tankv/agen op het rijwielpad staat, wordt het voortdurend toenemend verkeer belemmerd, terwijl er gevaar is voor botsingen, waarbij brand zou kunnen ontstaan. De VOORZITTER merkt op, dat het belemmeren van het verkeer niets met de hinderwetvergunning heeft te maken. Het is waarschijnlijk niet mogelijk de put, die overigens niet zo vaak zal worden gevuld, een andere plaats te geven. De heer VALT ANDEL zegt, dat zijn opmerking is gebaseerd op de mening van de brandweer. Hij voorziet, dat de put straks op een andere plaats zal moeten komen en acht het beter deze verandering overbodig te maken door nu reeds een andere plaats aan te wijzen. De VOORZITTER? Het is mogelijk de betrokkene er op te wijzen. De heer CLEMENS wijst er op, dat bij drie bezinestations in Soesterberg de wagens bij het vullen op de weg moeten staan, zodat dan ook daar de putten verplaatst zouden moeten worden. Mevrouw POLET-Musler acht het nodig de gehele situatie ter plaatse onder het oog te zien, want er staan altijd wagens of benzine- blikken, waarvoor men moet uitwijken. Eietsers moeten dan op het trot toir gaan en dus afstappen. Misschien kunnen ter plaatse aanwijzingen in de vorm van strepen worden gegeven. De VOORZITTER zegt toe, dat de zaak nog eens in details zal wor den bekeken. Het voorstel wordt vervolgens zonder hoofdelijke stemming aange nomen. 87. Voorstel tot het beschikbaarstellen van een krediet voor het instellen van een sociaal-economisch onderzoek (1-830). De heer ORANJE vraagt, of de heer Jacobsen een sociaal-econoom is en hoe het college tot zijn keuze is gekomen. De VOORZITTER deelt mede, dat het college zich in eerste instan tie tot de provinciale planologische dienst heeft gewend, die het vo rige rapport heeft samengesteld. Deze dienst had niet voldoende tijd en toen is de heer Jacobsen genoemd, met wie de dienst reeds samen werkt Het voorstel wordt hierop zonder hoofdelijke stemming aangenomen 88. Voorstel tot het onbewoonbaarverklaren van de woning Oude Utrechtse- weg 35 (l-819) Dit voorstel wordt zonder discussie en zonder hoofdelijke stem ming aangenomen. 89. Voorstel tot het vaststellen van een verordening tot het voorkomen, be perken en bestrijden van brand in bos en heide (l-825> 3757)* De VOORZITTER verandert het voorstel door in artikel 1 te lezen? elk voor het publiek toegankelijk terrein. De heer Oranje vraagt, of hieronder ook vallen de terreinen, die alleen op vertoon van een kaart toegankelijk zijn. De VOORZITTER beantwoordt deze vraag bevestigend. Mevrouw LAÏÏDWEER-de Visser verzoekt het rookverbod duidelijk aan te geven. De VOORZITTER deelt mede, dat het in het voornemen ligt, dit bij de meest gebruikte toegangen tot het gemeentelijk bosbezit te doen. De heer HILHORST vraagt, of een dergelijk rookverbod ook in an dere gemeenten is ingevoerd. De VOORZITTER antwoordtdat eenzelfde bepaling, zij het met mo dulaties, ook in andere gemeenten voorkomt. Ook de oude verordening bevatte een soortgelijke bepaling. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 90. Voorstel tot het vaststellen van een nieuwe vakantieregeling voor de - kruideniers -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 178