- 25 juni 1956 -- 69» De VOORZITTER onderstreept eveneens het standpunt van de heer Oranje. De raad kan zich slechts interesseren voor de vraag, of er een uitgesproken dan wel slechts een kleine meerderheid is, omdat het bezwaarlijk wordt een grote minderheid te binden aan het standpunt van een kleine meerderheid. Mevrouw POLET-Musler vergelijkt de verandering van standpunt in een jaar tijd met een aardverschuiving. De VOORZITTER wijst er op, dat men het vorige jaar voor de eerste maal een vakantieregeling heeft gehad. Het is zeer goed mogelijk, dat twee maal drie dagen vakantie niet heeft bevredigd, want dit is geen vakantie, zodat het begrijpelijk is, wanneer de minderheid voor een maal zes dagen thans meerderheid is geworden. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 91. Voorstel tot het toekennen van vergoedingen krachtens artikel 13 der Lager-onderwijswet 1920 (l-'S20). Dit voorstel wordt zonder discussie en zonder hoofdelijke stem ming aangenomen. 92. Voorstel tot het benoemen van een onderwijzeres aan de openbare lagere school aan de Beetzlaan. De Voorzitter verzoekt mevrouw Polet-Musler en de heer Hilhorst met hem het stembureau te vormen. Uitgebracht worden 18 stemmen, waarvan 17 op mejuffrouw D.Smit en 1 op mejuffrouw A.van Meizen, zodat mejuffrouw Smit is benoemd. 93Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet van 1410 voor de inrichting van'de personeelskamer en de leermiddelen der open bare ulo-school (1-821 94» Voorstel tot het verlenen van een subsidie aan de Mytylschool voor ernstig lichamelijke gebrekkige kind.eren te Utrecht (1-824)» 95» Voorstel tot het verlenen van een vrijwillige bijdrage aan de gemeente Ubbergen wegens het bezoeken van de school voor zeer moeilijk opvoed bare kinderen aldaar door een Soester leerling (1-822). 96. Voorstel tot het verklaren dat de oprichting en instandhouding van cursussen op het gebied van huishouding en opvoeding door de plaatse lijke commissie voor huishoudelijke- en gezinsvoorlichting in samen werking met de Koningin Emmahuishoudschool noodzakelijk is (1-826). Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt overeen komstig de volgnummers 93 tot en met 96 besloten. 97» Voorstel tot het beschikbaarstellen van een krediet voor de bouw van een rioolwaterzuiveringsinstallatie te Soesterberg (1-832). De heer SCHAAFSMA brengt het college dank voor het indienen van dit concrete voorstel. Hij vraagt zich echter af, wanneer de installa tie werkelijkheid zal kunnen worden, waardoor de mensen van zeer veel overlast zullen worden bevrijd. De wethouder VAN ZADELHOFF deelt mede, dat de bouw hooguit een jaar zal kosten. Voor de bouw is echter vergunning nodig. Maar gezien de nood.zakelijkheid van de installatie, gelooft spreker niet, dat het verkrijgen daarvan veel moeilijkheden zal opleveren. De heer SCHAAFSMA; Ik hoop, dat uw geloof verwezenlijkt zal worden 98. Voorstel tot het opnieuw vaststellen van een met de gemeente Baarn ge sloten gemeenschappelijke regeling inzake het stichten en exploiteren van een vuilverwerkingsbedrijf 1-843/3774) Mevrouw LANDWEER-de Visser vraagt, of de voor het bestuur beno digde gelden door Soest èn Baarn of alleen door Soest zullen worden verstrekt De heer VAN ANLEL informeert naar de door Gedeputeerde Staten tegen de regeling opgeworpen bezwaren. - De -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 182