- 25 juni 195é -- 70. De VOORZITTER deelt in antwoord aan mevrouw Landweer mede, dat de gelden door de gemeente Soest worden verschaft. In antwoord aan de heer Van Andel deelt spreker mede, dat de opmerkingen van Gedeputeerde Staten in hooidzs.ak de administratie, de rekening en verantwoording en dus de interne huishouding betrof fen. Ook hebben Gedeputeerde Staten een voorstel gedaan - welk voor stel is overgenomen - om een eenvoudige regeling te maken voor het bepalen van het eventuele bedrag, dat Soest bezuinigt, doordat slib van Soest, dat nog niet is verwerkt, wordt verwerkt in deze composte- rij Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 99» Voorstel tot het verlenen van een krediet voor het plaatsen van een afrastering om het openluchttheater (lAD-823). De VOORZITTER deelt mede dat met uitzondering van 2 leden de commissie openbare werken zich met dit voorstel kan verenigen doch alleen indien in de toekomst geen grotere voorzieningen meer zullen plaats vinden, en dat de financiële commissie aandringt op het in stellen van een beheerscommissie voor het openluchttheater. De heer GRIFT deelt mede, dat zijn fractie zich kan vereni gen met het gevraagde krediet, maar op het standpunt staat, dat voor dit theater verder geen grote bedragen beschikbaar moeten wor den gesteld. Dit zou naar haar mening het gooien van goed geld naar kwaad geld zijn. Het theater heeft in het verleden geen enkel finan cieel voordeel opgeleverd, terwijl ook andere gemeenten deze zomer geen enkele openluchtvoorstelling hebben kunnen geven door de weersomstandigheden. Voorstellingen moesten in een zaal gegevenworden. Het eerst nodige is een zaal, waarin de bezoekers in de winter op behoorlijke wijze kunnen worden ontvangen. De heer SCHAAFSMA kan zioh met het voorstel niet verenigen. Wanneer' de gemeente slechts een afrastering aanbrengt, wordt het een vlag op een modderschuit, want het theater verkeert in een zeer slechte toestand. Het heeft een droevige historie achter zich en het valt niet te verwachten, dat de gemeente van het handhaven en uitbreiden van het openluchttheater binnenkort voordelen van morele aard zal trekken. Op het terrein ligt een geweldige hoeveelheid rot hout en dit is een blamage. Daar de waarde van het openluchttheater z.i. niet opweegt tegen de te maken kosten, zal spreker tegen het voorstel stemmen De heer ORANJE acht het van belang na te gaan wat er verder met het theater zal gebeuren. Wanneer het de naam van openluchtteather wil dragen, zal het beheer in handen van deskundigen moeten zijn. Zijn die aanwezig? Spreker kan nog niet zien, dat het verantwoord is het gevraagde krediet aan het openluchttheater te besteden en is geneigd dit af te wijzen. De heer VAN ANDEL kan de woorden van de heren Schaafsma en Oranje wel billijken, maar hij wijst er op, dat wanneer het theater ooit rendabel zal worden gemaakt, de afrastering zal moeten worden aangebracht, al is zij wel duur. Op zichzelf is het openluchttheater, bij voorbeeld vrat de akoestiek betreft, niet gek. ï'.Iisschien is het heter op het ogenblik nog geen definitieve beslissing te nemen. De heer VAN WELY merkt op, dat de weersomstandigheden niet altijd ongunstig behoeven te blijven. Hij kent geen ander plekje dat zo geschikt is voor openluchttheater als dit aan de Soesterberg- sestraat en vindt dit een dorado. Het zou zeer jammer zijn, wanneer - het -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 184