-- 25 juni 1956 -- 71 het zo zou "blijven liggen. Zaterdagavond is er een voorstelling gege ven, waarhij de plaatsen tot de laatste "bezet waren. Met enige mede werking zal het voor het theater misschien mogelijk worden, voorde liger transacties af te sluiten. Het zou dan wenselijk zijn tevens een klein bedrag te besteden voor het verbeteren van de zitplaatsen en het aanbrengen van verlichting. In Ede en Valkenburg behoeft, naar het schijnt, op het openluchttheater geen geld te worden toege legd. Soest is geen gemeente meer met 10.000, maar met 25.000 inwo ners en het theater is ook van betekenis met het oog op de vreemde lingen, die in steeds groter getale Soest bezoeken. Een zaal is ook nodig, maar dit is geen reden om het openluchttheater ter zijde te stellen. De VOORZITTER zegt, dat er over het openluchttheater nog al sombere geluiden zijn vernomen. Een tiental jaren geleden werd over het openluchttheater met trots gesproken en nu hoort men stemmen; zo'n openluchttheater is eigenlijk niets. Niettemin heeft het open luchttheater mogelijkheden in zich een bijzonder mooi openluchtthea ter te zijn, maar juist door gebrek aan een afscheiding is een goede exploitatie niet mogelijk geweest. Het theater behoeft niet winstge vend te zijn? Het is mooi als het financieel uitkomt. Het moet in de eerste plaats worden gezien als een eenvoudige, maar mooie gelegen heid om in de zomer manifestaties en uitvoeringen van verenigingen te kunnen hebben, waarbij men gemakkelijk een duizend toeschouwers kan bergen. Er hebben uitvoeringen van sportverenigen plaats gehad, die nooit in een zaal zouden kunnen zijn gegeven. Het openluchttheater is er nu eenmaal en het gaat er om het op eenvoudige 'wijze in een zodanige staat te brengen, dat het dienstbaar kan worden gemaakt aan de Soester samenleving. Het eerst nodige is dan een omheining. Wat er daarna moet gebeuren kan beter later worden bekeken. De suggestie van de financiële commissie om voor het openlucht theater een beheerscommissie in te stellen is zeker het overwegen waard. In het college is de gedachte ook wel naar voren gekomen om het beheer te doen geschieden als dat van het Natuurbad. De grote moeilijkheid is altijd geweest, dat aangebrachte verbe teringen door het publiek in betrekkelijk korte tijd ongedaan werden gemaakt. Iedere aan te brengen verbetering zal daarom duurzaam moeten zijn. Om dit unieke openluchttheater veilig te stellen en bruikbaar te maken meent het college te moeten beginnen met een omheining, Deze vereist een heel bedrag, maar gezien het nut is het niet onverant woord groot. Daarom wil spreker de raad met aandrang adviseren het ge vraagde bedrag beschikbaar te stellen. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. De heer Schaafsma verkrijgt op zijn verzoek aantekening, dat hij zich met de genomen beslissing niet heeft verenigd. 100. Voorstel tot het garanderen van geldleningen aan bouwspaarders 101. Voorstel tot het vaststellen van begrotingswijzigingen. 102. Voorstel tot het aangaan van een geldlening (lV-854). Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt overeen komstig de volgnummers 100 tot en met 102 besloten. 105. Voorstel tot het benoemen van een lid en een plaatsvervangend lid voor de commissie voor georganiseerd overleg. De VOORZITTER verzoekt mevrouw Polet-Musler en de heer Hilhorst nogmaals met hem het stembureau te vormen. - Voor -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 186