-- 25 juli 1956 -- 72. Voor de benoeming van een lid worden uitgebracht 18 stemmen, waarvan 1 blanco en 17 op de heer Grift, zodat de heer Grift is benoemd. De heer GRIFT verklaart zich bereid de benoeming te aanvaar den. Vervolgens wordt tot plaatsvervangend lid met algemene (18) stemmen de heer Versteijne benoemd. 104- Voorstellen tot het aankopen vans a. grond voor verbreding van de Beukenlaan van D.C.Stam (V-3767)? b. het pand Driftje nr6 van mevr. W.J.Stalling-Meijer te Baarn (v-3755)j c. grond nabij de Van Lenneplaan van mevr. M.J. van den Berg- Elfferich (V- 3771 105. Voorstellen tot het verkopen vans a. grond nabij de Heideweg aan mevr. E.P. Moossdorff-van Bommel (V-3745)I b. grond nabij de Foekenlaan aan J. Vonk (V—3743)I c. grond nabij de Larixlaan aan L.Falch (V-3766)5 d. grond gelegen in het park Vredehof aan de dames J.M.Meisner en HWvan ïïeumen te Haarlem (V-3756), e. grond nabij de Plasweg aan K. Stulp (V-3769)* 106. Voorstel tot ruiling van grond nabij de St. Willibrordusstraat met de N.V.Bouw- en Aanneming Maatschappij Bakhuizen te Hilver sum (V-3772/3773) 107» Voorstel tot het verlenen van een krediet voor afkoop pacht G.van Rouwendaal (V-833)« 108. Voorstel tot het opnieuw verhuren van grond nabij de Birkstraat aan Mixed Hockey Club Soest (V-3744) 109. Intrekking van het eerder genomen besluit tot het verlenen van een zakelijk recht op gronden nabij de Maatweg aan de N.V. P.U.E.M. (V-3765). Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt overeen komstig de volgnummers 104 tot en met 109 besloten. 110. Voorstel tot het verlenen van een krediet voor de bouw van 20 wo ningen nabij de Ossendamweg en van 20 woningen nabij de Meidoorn- weg. De VOORZITTER deelt mede dat de commissie openbare werken t.a.v. de woningen nabij de Ossendamweg heeft geadviseerd in de benedenka mer een tussenwand te doen aanbrengen waartegen kan vervallen het aanbrengen van penanten en betonlijsten Het college van B&W neemt dit advies over. De heer VAH ANDEL wil gaarne de verzekering van B&W aannemen, dat bij openbare aanbesteding nooit een prijs uit de bus kan ko men als thans wordt aangeboden. Toch had hij gaarne gezien, dat onderhands ook aan andere aannemers een prijsopgave was gevraagd. Mevrouw POLET-Musler verheugt het, dat het college er in is ge slaagd deze woningen voor de voorgestelde prijs te laten bouwen. Door dit voorstel wordt tevens de continuïteit van de bouw in de gemeente enigszins verzekerd. In een artikel in "Bouw" schrijft de directeur van de Bouwspaarkashoe deze instelling er in is ge slaagd door middel van een vaststaand ontwerp en bestek en door het aan het werk houden van een bepaalde aannemer de tijdsduur van de bouw zeer in te korten en bovendien belangrijke prijsvoordelen te behalen. Spreekster hoopt, dat door dit voorstel een stap wordt gezet in de richting van een dergelijke methode. De onderhavige aannemer heeft in de praktijk getoond goed en snel te bouwen. - Wellicht -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 188