- 9 - Verlenen ontslag aan mej. W.C. de Groot, op eigen verzoek, als on derwijzeres aan de o.l.school Soest-Zuid Kennisneming van het over lijden van de heer L.J. Uhlenbeck Termijn tot verlenen van eervol-ontslag aan de heer A.A. van leperen als hoofd van de school in de Kerke- buurt te verlengen 25 juli 156 28 sept56 28 sept56 VERHOUDING -2.08.17 TUSSEN HET PERSONEEL EN HET ORGAAN. Wijziging van het 'algemeen ambtenarenreglement, de arbeidsovereenkomstenver ordening, de kindertoela geverordening en de uit keringsverordening Benoemen lid en plaatsver vangend lid voor de com missie georganiseerd over leg; tot lid werd benoemd de heer Grift en als pl CL CL tsvervangend lid de heer Vers teyne BEZOLDIGING -2.08.74 BELASTINGEN -1.715/719 E.D. Wijziging van het algemeen ambtenarenreglement, de arbeidsovereenkomstenver ordening, de kindertoe lageverordening en de uit keringsverordening. Verstrekken van een uitke ring ineens van 3aan het gemeentepersoneel Verhoging van de bezoldi ging van het gemeenteper soneel met ingang van 1 juli 1956 Wijziging van de Bezoldi- gingsverordening 1954 a. Wijziging van het Alge meen Ambtenarenregle ment b. Wijziging van de Arbeids overeenkomstenverordening c. Wijziging van de wacht geldregeling d. Vaststelling van een Kindertoelageverordening Voor,stel tot wijziging van de verordening op de heffing van vermakelijkhedenbel. Voorstel wordt aangehouden en om pre-advies aan B&W gezond en. 2 mei 56 25 juni 5o 2 mei 56 2 mei 56 28 sept 7 dec 56 1 56 7 dec. 156 87 96 100 59 72 59 59/60 113/114 151 151/152 28 sept56 103/104

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 18