- 25 juni 1956 73. Wellicht kan op den duur ook te Soest de prijs der huizen worden ge drukt of de kwaliteit ervan worden verbeterd. De heer ORANJE zegt in beginsel voorstander te blijven van open bare aanbesteding. Maar voor openbare aanbesteding is het bestaan no dig van een open en gezonde bouwmarkt. Deze ontbreekt en daarom zou het irreëel zijn, aan het beginsel te willen vasthouden. Met overtuiging staat hij dus achter het college, wanneer dit poogt door onderhande ling met bepaalde bouwers tot overeenstemming te komen. Dat die onder handelingen aan het college geheel andere en veel zwaardere eisen stel len dan bij een openbare aanbesteding het geval is, spreekt vanzelf. Het spreekt daarom eveneens vanzelf, dat wanneer het college in deze methode slaagt - en goed slaagt - het ook meer waardering verdient dan wanneer het naar het eenvoudige middel der openbare aanbesteding kan grijpen. Het is van belang, dat het college er naar streeft de woningbouw continu te doen zijn. Het is een bijdrage tot verhoging van de bouwca paciteit, zowel van de bouwondernemers met de toeleveringsbedrijven als van de arbeiders in de bouwvakken. De raad zal al het mogelijke moeten doen om het college hierin te steunen. Deze overwegingen zijn het, die spreker omgekeerd de pretentie geven om te wensen meer, uitvoeriger en eerder ingelicht te worden om trent de plannen, die het college koestert. Met een voorbeeld wil hij toelichten, wat hij bedoelt. Thans ligt voor het voorstel om 20 wonin gen te bouwen aan de Meidoornweg. Spreker wist niet beter, of het ge hele plan voor de Meidoornweg, zoals dit vroeger aan de raad is voor gelegd, had betrekking op particuliere woningbouw. Daarom alleen al achtte hij dit plan van groot belang. En nu praktisch op hetzelfde mo ment, dat de eerste 12 particuliere daar gebouwde woningen door de ei genaren zijn betrokken, komt het college met het voorstel de andere helft van dit plan te doen uitvoeren voor het gemeentelijk woningbedrijf. Een voorstel, dat in een zodanig gevorderd stadium van voorbereiding is, dat afwijzing van de kant van de raad niet minder betekent dan stagnatie veroorzaken in de bescheiden gemeentelijke voorzieningen in de woningnood. Maar intussen betekent het aanvaarden van dit voorstel ook, dat aan de particuliere bouw hier een mooie en aantrekkelijke ge legenheid ontnomen wordt. En dit geschiedt dan zonder dat de voorstan ders van particuliere ?/oningbouw de gelegenheid krijgen in voldoende vrijheid over deze plannenwijziging te oordelen. De raad kan het niet verantwoorden de woningbouw op te houden. Hij moet het college steunen, waar hij maar kan. Maar het is dan aan het college om de plannen, die het daaromtrent heeft, in een zodanig stadium bekend te maken, dat er van een dwangpositie van de raad nog geen sprake is. Daarom vraagt spreker met klem eerder en uitvoeriger de raad in te lichten in een stadium, waarin vrije menings vorming nog mogelijk is. De wethouder YAN ZADELHOFP merkt op, dat de heer Yan Andel eigen lijk reeds door de beide andere sprekers is beantwoord. Openbare aanbe steding is op het ogenblik inderdaad vrijwel onmogelijk. Bovendien heeft men geen enkele waarborg, dat de laagste inschrijver over voldoende arbeidskrachten beschikt om het werk ook uit te voeren. De zaak ligt hier echter anders. De onderhavige aannemer be gon langzamerhand door zijn werk heen te raken. Het was dus ook voor de gemeente noodzakelijk te Soest werk voor hem te vinden. Het gemeente bestuur is nog met een ander project bezig, namelijk het bouwen van huizen in drie woonlagen te Soesterberg en Soest. Men is daarvoor ech ter nog niet tot de vereiste prijs kunnen komen. Daarom is gegrepen naar -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 190