-- 25 juni 1956 -- 74» naar de gronden nabij de Ossendamweg en de Meidoornweg voor de thans voorgestelde woningbouw, waarvoor men wel tot de vereiste prijs kon komen. De heer Oranje heeft nu gedoeld op het feit, dat oorspronkelijk met de Bouwspaarkas onderhandelingen zijn gevoerd. Deze zou het gehele terrein aan de Meidoornweg volbouwen. De Bouwspaarkas heeft hier echter nog altijd grond liggen voor vijf woningen en nog steeds geen kans gezien die te bouwen. Erger nog: zij heeft niet eens kans gezien de desbetreffende aannemer te S0est aan het werk te houden. Dat het college is afgestapt van de gedachte om de grond aan de ^ouwkas te verkopen, is mede veroorzaakt, doordat een half jaar geleden de Bouwkas bij spreker is gekomen met het verzoek hier huizen van 220 m3 te mogen bouwen. Daar hebben B&W zich tegen verzet. Dergelijke wo ningen zullen niet anders dan narigheid opleveren en zijn voorbestemd voor degeneratie. Op dit terrein kunnen beter de thans voorgestelde woningen worden gebouwd. Het college is overigens niet direct overgesprongen op de onder havige aannemer. Eerst is getracht een andere aannemer hier particu liere bouw te laten realiseren. Deze aannemer had echter niet voldoen de arbeidskrachten om hem het werk te kunnen gunnen. Toen heeft het gemeentebestuur noodgedwongen besloten op zijn eigen aannemer over te schakelen, die werk moest hebben, omdat anders zijn arbeiders uit de gemeente zouden vertrekken, hetgeen voor Soest een ernstig ver lies zou betekenen. De heer ORANJE zegt het college van harte te steunen bij zijn streven om een bepaalde aannemer aan het werk te houden. Ook in het rapport van de Nederlandse Vereniging voor Nijverheid en Handel wordt op het belang daarvan gewezen. Spreker heeft echter gevraagd de raad eerder er van in kennis te stellen, wanneer het college van inzicht verandert over de bestemming van een bepaald terrein. Het onderhavige terrein was bestemd voor particuliere bouw. De wethouder voert nu aan, dat de Bouwkas deze bouw niet kan realiseren. Sprekers betoog staat echter los van de vraag, of de Bouwkas dan wel een andere particulier daar bouwt. De wethouder zeide voorts, dat een particuliere bouwer deze bouw niet gegund kon worden, omdat hij niet over voldoende arbeidskrachten beschikte. Bij particuliere bouw is echter geen sprake van een derge lijke gunning. Spreker meent dan ook, dat hier een kleine verwarring heerst Het is niet juist, dat de raad twee, drie dagen voor de raads vergadering voor een plan in een zodanig vergevorderd stadium wordt geplaatst. Daardoor brengt men hem in een dwangpositie in verband met zijn verantwoordelijkheid jegens de woningbouw. Spreker kan zich niet voorstellen, dat de raad niet eerder hiervan op de hoogte had kunnen worden gesteld. De verandering van bestemming moet B&W immers reeds geruime tijd bekend zijn. De wethouder VAN ZADELHOFF: De aanbieding dateert van 15 juni. De heer ORANJE? Er hebben toch vooraf wel besprekingen plaats gehad? De wethouder VAN ZADELHOFF merkt op, dat deze aangelegenheid zeker niet langer dan een maand loopt. Bij het zoeven genoemde streven om dit terrein door een aanne mer particulier te doen bebouwen, heeft het college niet gedacht aan verkoop van de grond voor particuliere bouw zonder meer. Daar heeft - Soest -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 192