-- 25 juni 1956 -- 75* Soest weinig aan, omdat dan de huizen worden betrokken door mensen van buiten de gemeente. Het college had de bedoeling de aannemer het grootste gedeelte der woningen voor de gemeente te laten bouwen en hem de rest te laten voor vrije verkoop. De heer ORANJE merkt op altijd in de mening te hebben verkeerd - ook door nooit tegengesproken publikaties in de Soester Courant - dat dit gehele terrein voor particuliere woningbouw bestemd was. De wethouder VAN ZADELHOFP merkt met alle waardering voor het werk van de Bouwspaarkas op, dat hierbij toch een van de bezwaren van dit instituut naar voren treedt. De Bouwkas suggereert namelijk tegen over het publiek wel eens te veel, dat de gemeente achter al haar plannen staat. Deze suggestie wordt in de hand gewerkt, doordat er een gemeentelijke commissie bestaat, waar spreker zelf overigens deel van uitmaakt, voor het garanderen van de voorschotten. Er is echter geen enkele binding met de Bouwspaarkas. Als deze een plan lanceert, bete kent dit geenszins, dat de gemeente daaraan gebonden is. De heer ORANJE zegt over deze kwestie geen enkele ruggespraak te hebben gehouden met de Bouwkas. Het maakt voor hem niet uit, of de particuliere bouw door de ®ouwkas dan wel door een ander geschiedt. De zaak waar het om draait is, dat dit terrein aanvankelijk voor particu liere bouw bestemd was en dat de raad geen gelegenheid is gegeven voor een vrije meningsvorming ten aanzien van de bestemmingswijziging. De wethouder VAN ZADELHOFP zegt, dat ook het college in een dwangpositie verkeert, omdat het moet zorgen, dat deze aannemer in Soest aan het werk blijft. Welke bezwaren heeft de heer Oranje er eigen lijk tegen, dat thans wordt afgestapt van de bestemming van dit ter rein voor particuliere bouw? De heer ORANJE zegt, dat zijn bezwaar hiertegen is, dat het thans onmogelijk is aan andere particuliere woningbouwers een dergelijk prettig terrein toe te wijzen. Hij is voor particuliere bouw en wil daarvoor de deur niet geheel en al sluiten. Door de thans gevolgde gang van zaken weet de raad bovendien niet, waar hij aan toe is. Het nieuwe plan bij de Buntweg bij voorbeeld is een alleraardigst en homo geen plan. Het is nu echter mogelijk, dat het college plotseling met een ander plan komt, waar de raad alleen maar ja op heeft te zeggen. Laat het college, wanneer het van een plan wil afwijken, de raad daar van tijdig op de hoogte stellen. Het onderhavige plan begon net aardig te groeien en nu gaat men het terrein ineens van overheidswege zelf volbouwen De wethouder VAN ZADELHOFFs Dit is veroorzaakt door de medede ling van de Bouwspaarkas, die huizen van 220 m3 wilde bouwen. De heer HILHORSTs Er zijn nog meer particuliere bouwers dan de Bouwkas De wethouder VAN ZADELHOFP zegt, dat alleen de Bouwkas vergunning kan krijgen voor een dergelijk complex. Persoonlijk is spreker geen tegenstander van particuliere bouw, maar zoals die op het ogenblik te Soest plaats vindt, krijgt ze geen been aan de grond. Door het blijven bouwen van twee, drie huizen tege lijk, zal zij de boot missen. Spreker heeft er jarenlang op aangedron gen, dat de particuliere bouwers te Soest de koppen bij elkander zou den steken om gezamenlijk, net als de institutionele beleggers, te ko men tot de bouw van complexen huurhuizen. Dit geschiedt in andere ge meenten ook. Wanneer men twee, drie huizen tegelijk blijft bouwen, zijn daar overigens altijd wel - zij het niet gemakkelijk - terreintjes voor te - vinden -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 194