- 25 juni 1956 -- 76. De heer ORANJE meent, dat het "bouwen van huurhuizen door parti culieren aantrekkelijker zal worden, nu de huurverhoudingen zich gaan wijzigen. Daarom is het jammer, dat de onderhavige grond voor de parti culiere "bouw verloren gaat. De VOORZITTER deelt mede, dat op het ogenblik eigenlijk het ele ment bouwcapaciteit in belangrijkheid het element bouwvolume en het element prijs heeft verdrongen. Er wordt voortdurend afge-tast deze drie elementen tot combinatie te brengen, opdat gebouwd kan worden. Op een ge geven moment is het raak en dan komt min of meer ineens een voorstel in de raad voor het krediet voor een bepaald complex. Het zou zeer verwar rend zijn om de raad steeds op de hoogte te houden van alles wat wordt geprobeerd. Op het moment, dat plotseling de bouwcapaciteit vrijkomt, moet men toehappen. Hierna wordt het gewijzigde voorstel zonder hoofdelijke stemming aangenomen 111. Voorstel tot het verkopen van een perceel grond nabij de Ivleidoornweg en de Ericaweg ter grootte van ongeveer 425 voor de prijs van 5000,-- aan A.A. van Breukelen zulks onder de bijzondere voorwaarde dat op het verkochte terrein binnen twee jaren na de overdracht een dubbele woning moet zijn gebouwd zulks op poene van een boete van 5000,--. De VOORZITTER deelt mede, dat aan het genomen besluit nog een voorstel wordt verbonden, dat de wethouder Van Zadelhoff zal toe lichten De wethouder VAN ZADELHOFF deelt mede, dat met de aannemer ook is afgesproken de verkoop van een terreintje aan de ivleidoornweg van 5000,--, waarop een dubbele woning kan worden gezet, die voor de ge meente te duur zou worden. De zaak is in de commissie besproken, maar het voorstel is tussen de wal en het schip blijven hangen. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 112. Voorstel tot aanwijzing van werkdagen ingevolge art. 11 lid 1 der winkelsluitingswet tot het langer open mogen zijn der winkels te Soester- berg (I-836) 113' Voorstel tot verhoging van het krediet voor het geven van vakonderv/ijs (1-835). 114» Voorstel tot het verlenen van een subsidie aan de plaatselijke commis sie voor huishoudelijke- en gezinsvoorlichting 1-838) 115« Voorstel tot het verlenen van een krediet voor de aankoop van gaswarm- wat er apparaten (1-839). Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkom stig de volgnummers 112 tot en met 115 besloten. 116. Voorstel tot het verlenen van een extra-krediet van 750>-- voor de officiële ontvangst en excursie met de buitenlandse deelnemers aan de sportweek 1958 (lAD-842). De VOORZITTER deelt mede dat een minderheid van de financiële com missie zich met dit voorstel verenigt. Een meerderheid der commissie is wel voor een krediet t.b.v. een officiële ontvangst maar tegen het aanbieden van een excursie, daar hierdoor een precedent wordt geschapen. Mevrouw POLET-Musler vraagt, hoe het college tot dit voorstel is gekomen. Is er een verzoek van de sportfederatie geweest om de deelne mers bezig te houden of te ontvangen? In de commissie is spreekster me degedeeld, dat er een verzoek is geweest om de deelnemers te ontvangen. Dat dit gebeurt stelt zij zeer op prijs, maar zij vreest, dat de excursie een precedent zal zijn, wanneer een volgend jaar bij voorbeeld samenwerkende zangverenigingen iets in Soest organiseren. De gemeente kan de deelnemers, wier aantal misschien groter zal zijn, dan moeilijk slechts een ontvangst aanbieden. - Misschien -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 196