- 25 juni 1956 -- 77. Misschien, zegt spreekster, kan de ontvangst in het openlucht theater plaats hebben. Mevrouw LANDWEER- de Visser neemt hetzelfde standpunt in als mevrouw Polet. Zij heeft geen bezwaar tegen een ontvangst, die h.i. feestelijk en een beetje royaal zou mogen zijn, maar met het aanbieden van een excursie wordt een precedent geschapen. Het bevreemdt spreek ster, dat het college dit zelf niet heeft aangevoeld, omdat het argu ment van het precedent vaak wordt aangevoerd bij het behandelen van een subsidie-aanvrage De heer VAN ANDEL meent, dat de sportfederatie de gasten kan ontvangen, bij voorbeeld in het restaurant van het Natuurbad. Dit be hoeft niet direct na aankomst, maar kan de volgende ochtend gebeuren. Met de excursie kan spreker zich echter - afgezien van het bedrag - niet verenigen. De heer ORANJE komt het, wanneer hij aanvaardt, dat de gemeente een taak heeft bij het bevorderen van internationale samenwerking, toch wonderlijk voor, dat de gemeente subsidieert om naar een andere gemeen te te gaan. De VOORZITTER acht het wenselijk thans reeds, hoewel nog enkele sprekers staan ingeschreven, het woord te nemen, omdat er om deze zaak zoveel misverstanden zitten. Er is geen sprake van een subsidie aan de sportfederatie of van het helpen van deze federatie om de gasten te ontvangen. Wanneer een binnen- of buitenlandse vereniging iets in de gemeente organiseert, wordt zij gewoonlijk door het gemeentebestuur ontvangen, meestal in de raadzaal, een enkele maal in het Natuurbad. De burgemeester spreekt een woordje, men krijgt iets te drinken en daarmede is de zaak bekeken. Nu Soest in de sportweek gedurende een gehele week gasten zal krijgen, is in overleg met de sportfederatie de vraag aan de orde ge komen, of het gemeentebestuur de deelnemers wilde ontvangen. Dit zou dan, omdat de raadzaal er te klein voor is, in het Natuurbad moeten ge beuren. Echter is de vraag gerezen, of een ontvangst wel de meest efficiënte manier is om een buitenlandse groep, die hier een week zal verblijven, iets aan te bieden, of het niet op de weg van het gemeente bestuur lag, deze groep, die naar Nederland is gekomen - toevallig in Soest - iets van Nederland te laten zien. De betekenis van een ont vangst is, dat het gemeentebestuur de gasten kan toespreken. Daartoe bestaat in dit geval gelegenheid op het diner van alle deelnemers op de zaterdag voor de sportweek, waar het gemeentebestuur officieel aanwe zig zal zijn en de gasten officieel welkom zal kunnen heten. Een offi ciële ontvangst daarnaast zou dubbel op zijn, terwijl een ontvangst zonder meer spreker ook volstrekt niet zou bevredigen. Als goede gastheren heeft men zich af te vragen, wat de gasten mooi en interes sant zullen vinden. En zo is de gedachte gerezen hun een excursie naar de Zuiderzeewerken aan te bieden, waarbij geheel Nederland is betrok ken. Aangezien dit wat meer kost dan een gewone ontvangst, zodat de bestaande begrotingspost onvoldoende is, hebben B&W een speciaal kre diet voor dit doel aangevraagd. De kosten zullen lager zijn dan aanvan kelijk verondersteld, omdat de Luxemburgers niet zullen deelnemen, maar dit raakt niet de principiële kant van de zaak. Na het bezoek aan de Zuiderzeewerken op de ochtend zou dan in de namiddag een bezoek aan het openluchtmuseum in Arnhem worden gebracht. Op deze wijze heeft het college het mogelijk geacht de plicht als Nederlands gemeentebestuur ten opzichte van buitenlanders te verrichten. Met een groep Nederlanders zal een dergelijke excursie nooit worden gemaakt en ook niet met een groep buitenlanders, wanneer zij - slechts -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 198