-- 25 juni 1956 -- 78. slechts een dag in Soest zijn. Het ligt in de "bedoeling de buitenlandei's in hun eigen taal vóór de excursie een uiteenzetting te geven van hetgeen zij te zien zullen krijgen en van de achtergrond daarvan. Mevrouw LANDWEER-de Visser vraagt, of het diner door de fe deratie wordt gefinancierd. De VOORZITTER; Dat weet ik niet, daar bemoei ik mij ook niet mee, het gemeentebestuur is er gast. Mevrouw POLET-Musler zegt, dat de voorbereiding van het voor stel niet alleen in de raad, maar ook in de commissie niet al te volledig is geweest. Door hetgeen de Voorzitter nu heeft medege deeld - hetgeen in de commissie niet bekend was - komt de zaak wel even anders te liggen. Hetgeen het college zich voorstelt valt bui ten het kader van een ontvangst en de vraag is, of de raad het er mede eens is de buitenlandse gasten iets anders aan te bieden. De VOORZITTER zegt, dat de ontvangst is vervallen en wordt teruggebracht tot een toespraak aan het diner. Hetgeen anders de ontvangst zou hebben gekost wordt op een andere manier besteed, maar omdat het meer kost, heeft.het college een voorstel ingediend. Mevrouw POLET-Musler zegt, dat het er principieel om gaat, dat geen enkele groep zal kunnen zeggen; de een wordt zo ontvangen en de ander zo. De VOORZITTER; Wanneer er opnieuw een groep buitenlanders komt, staan wij er misschien weer zo tegenover. De heer CLEMENS zegt, dat het gesprokene door de Voorzitter hem heeft versterkt in zijn mening, dat hij gaarne voor het voorstel van het college kan stemmen. De heer SCHAAFSMA gaat met het voorstel volkomen akkoord, maar acht het van groot belang, dat de zondag zoveel mogelijk wordt ontzien. De VOORZITTER deelt mede, dat de excursie voorlopig is vastge steld op woensdag 18 juli, terwijl er op zondag geen enkele sportde- monstratie of wat ook zal zijn. De gasten zullen de zondag in het ge zin van hun gastgever doorbrengen. De heer SCHAAFSMA is zeer dankbaar voor hetgeen de Voorzitter heeft medegedeeld. De heer ZOETELIEF ondersteunt de woorden van mevrouw Polet. De heer VAN WELY vraagt, hoeveel deelnemers er zullen komen, nu de Luxemburgers zich hebben teruggetrokken. Zullen het er misschien honderd zijn in plaats van honderdvijftig? De VOORZITTER kan dit niet precies zeggen, want de deelnemers uit Turnhout zullen vermoedelijk veel op en neer reizen. Het aantal van honderdvijftig zal vermoedelijk aanmerkelijk dalen. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 117' Voorstel tot het beschikbaarstellen van een krediet van 15-000,-- voor de bouw van een klubhuis t.b.v. de Mixed Hockey Club. Dit voorstel wordt zonder discussie en zonder hoofdelijke stem ming aangenomen. 118. Rondvraag. Mevrouw POLET-Musler zegt, dat de leden van de commissie open bare v/erken unaniem prijs zouden stellen op een zekere regelmaat in de bijeenkomsten van de gemeenteraad. Met een raadsvergadering gaan commissie- en fractievergaderingen gepaard en wanneer de data daar van vaststaan, kunnen de leden die daarvoor vrij houden door geen andere verplichtingen te aanvaarden. Zoals er op het ogenblik wordt gewerkt is het voor de raadsleden eigenlijk ondoenlijk. Doordat er - hedenmiddag -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 200