-- 25 juni 1956 -- 79. hedenmiddag twee commissievergaderingen zijn gehouden, hebben verschil lende raadsleden reeds van twee tot vijf uur vergaderd, terwijl zij thans weer aan de raadsvergadering deelnemen. Dat is redelijk veel. De huidige gang van zaken komt ook de besprekingen niet ten goe de. Het is immers niet voldoende, dat de commissies kennis kunnen nemen van de voorstellen van B&W, zij moeten de zaken mede kunnen opbouwen. Indien de raad steeds in de eerste week van de maand zou vergaderen en de commissies in de daaraan voorafgaande week, zou er voor de commissie leden meer mogelijkheid zijn op de voorstellen invloed uit te oefenen. De VOORZITTER acht het standpunt van mevrouw Polet wel begrijpe lijk, maar merkt op, dat toch in de eerste plaats het gemeentebelang in het oog moet worden gevat. Door de tot dusverre gevolgde praktijk is het gemeentebelang niet geschaad. Dit zou wel het geval zijn, indien de agenda's, doordat er te weinig zou worden vergaderd, overladen zouden zijn, maar dit is toch niet het geval. In het begin van een vergadering is de raad wel eens geïmponeerd door de lange agenda en sommige leden zijn dan van oordeel, dat er in te lange tijd geen vergadering is ge houden. Mevrouw Polet heeft gevraagd, niet langer te vergaderen dan tot half elf en dit uur is ook al eens door de heer R. Hilhorst genoemd. Maar de praktijk wees uit, dat de raadsvergadering voor half elf was geëindigd. Een lange agenda zegt niets; een korte agenda met enkele belangrijke punten kan veel meer tijd vergen. Een enkele keer moge een vergadering wat lang hebben geduurd, regel is dit toch zeer zeker niet. Het is wenselijk de raadsvergaderingen op het juiste moment te kunnen houden, bij voorbeeld wanneer de voordracht voor een benoeming gereed is of wanneer over een geldlening moet worden beslist, waarbij degene die de lening aanbiedt vaak spoedig wil weten of zij wordt ge accepteerd. Indien er iedere maand zou worden vergaderd, zou het zeker nodig zijn tussentijdse vergaderingen te houden en iedere raadsverga dering kost 500, Tot dusverre zijn de vergaderingen uitgeschreven, wanneer er voldoende stof voor was of wanneer er een directe aanleiding toe be stond. Mevrouw Polet en de heer Schaafsma hebben eigenlijk de belangen van de-raadsleden naar voren gebracht. Aan het bezwaar, dat men de avond van de raadsvergadering reeds voor een ander doel heeft bestemd en het bezwaar tegen het houden van de commissie- en de raadsvergaderin gen op één dag kan misschien worden tegemoetgekomen door de raadsverga deringen vroeger vast te stellen. Het kan echter wenselijk zijn, een vergadering een week uit te stellen, omdat men dan anders nog een ver gadering zou moeten houden, die ook weer 500»-- kost. De bezwaren zouden naar sprekers oordeel voor een groot deel ondervangen worden, indien de raadsvergaderingen drie weken van te vo ren worden uitgeschreven en het college zich zoveel mogelijk dwingt aan de vastgestelde datum vast te houden. Een praktische moeilijkheid is evenwel, dat juist bij het vroeg uitschrijven van de vergadering zich gemakkelijker omstandigheden kunnen voordoen, die wijziging van de da tum wenselijk of nodig maken. Yoor één vergadering per maand is bepaald geen stof; de laatste raadsvergaderingen zijn gehouden op 23 maart, 2 mei en thans is het 25 juni. In de eerste helft van dit jaar zijn slechts vier vergaderin gen gehouden en zij zijn alle op normale tijd geëindigd. Ware er iedere maand een vergadering gehouden, het zou dit de gemeente duizend gulden meer hebben gekost. Mevrouw POLET-Musler vindt het niet zeer elegant het gemeentebe- - lang -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 202