25 juni 1956 -- 80. lang en de "belangen van de raadsleden tegenover elkander te stellen. De raadsleden dienen het gemeentebelang toch op de beste wijze, wan neer zij hun werk voor de gemeente zo goed mogelijk kunnen doen. Waarom zou het niet mogelijk zijn te bepalen, dat om de vijf weken wordt vergaderd? Dan zal het aan het einde van het jaar ook niet nodig zijn behalve de begrotings-, de afdelings- en de commissiever gaderingen ook nog een gewone raadsvergadering te houden. De VOORZITTER wijst er op, dat de begrotings- en de afdelings vergaderingen samenhangen,terwijl ook het gewone raadswerk voortgang vindt. Met een van te voren voor de raadsvergaderingen opgesteld rooster zou het werk bepaald vertraagd "worden. Zo gauw bij voorbeeld het voorstel inzake de rioolwaterzuivering binnen is, is er reden een raadsvergadering te houden, maar wanneer de data der vergaderingen te voren zijn vastgesteld, kan zo'n voorstel een week na een raads vergadering komen en zou het een aantal weken moeten wachten. Door de vergadering zo lang mogelijk van te voren uit te schrij ven wordt aan de bezwaren tegemoet gekomen, terwijl de zaak soepel wordt gehouden. Het gaat om een levende materie, die zich niet laat dwingen, en daarom is een star systeem ongewenst. Mevrouw POLET-Musler zegt, dat het dus de bedoeling van de Voorzitter is, de raadsvergaderingen voortaan drie weken van te voren uit te schrijven en de commissievergaderingen een tiental dagen voor de raadsvergadering te houden. De commissies zullen dan gelegenheid hebben ook ingrijpende wijzigingen in een voordracht voor te stellen, terwijl het dan niet, zoals thans, nodig zal zijn dat het college het voorstel terugneemt. De VOORZITTER wijst er op, dat de commissievergaderingen groten deels de wethouders aangaan. De wethouder VAN ZADELHOFF heeft er geen bezwaar tegen de com missievergaderingen wat vroeger te stellen. Het achtereenvolgens houden van twee commissievergaderingen op één namiddag heeft echter het be zwaar, dat de besprekingen in de eerste vergadering niet voldoende tot hun recht kunnen komen, doordat de leden van de volgende commissie zit ten te wachten. Sommige leden hebben er echter bezwaar tegen, voor zo ver zij lid zijn van twee commissies, op twee namiddagen te vergaderen. Mevrouw POLET-Musler zegt, dat het gesprokene door de wethouder haar principiële bezwaar niet betreft, dat de commissievergaderingen te kort voor de raadsvergadering worden gehouden, waardoor het college zich niet meer over door de commissie verlangde wijzigingen van een voorstel kan beraden. De heer ORANJE heeft ernstig bezwaar tegen de gemaakte tegenstel ling tussen de belangen van de gemeente en die der raadsleden. De VOORZITTERS Dat moet u niet zo zwaar nemen; het was meer een stylistische tegenstelling. De heer ORANJE is van oordeel, dat de moeilijkheden der raadsleden van invloed zijn op de gemeentebelangen. De moeilijkheden betreffen niet zozeer de lange duur van de raadsvergadering als wel het grote aantal stukken, dat voor een vergadering moet worden doorgewerkt. Naar aanlei ding van de stukken wil men wel eens een zaak nader onderzoeken, een terrein bekijken enz. Reeds spreker komt tijd tekort om alle stukken door te werken en hoe het dan moet gaan met de raadsleden die nog een normale dagtaak hebben, is spreker volkomen een raadsel. Een raadslid kan zich op het standpunt stellen, dat hij in de fractievergadering wel zal ver nemen wat er aan de orde komt, maar het gemeentebelang wordt het meest - gediend -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 204