-- 25 juni 1956 -- 81 gediend, wanneer elk raadslid behoorlijk kennis neemt van de stukken. Of een raadsvergadering wat langer duurt is niet zo belangrijk. Al zou het half één, half twee of half drie worden, spreker zou er niet over klagen. De Voorzitter heeft gezegd, dat iedere vergadering 500? kost; spreker wil niet berekenen, welke waarde de arbeid van de raads leden vertegenwoordigt De wethouder VAN ZADELHOFF zegt, dat de stukken aan de raadsleden zouden kunnen worden toegezonden, zodra zij gereed zijn en voordat nog vaststaat, wanneer de eerstvolgende raadsvergadering zal worden gehou den. De heer ORANJE zegt daarom herhaaldelijk te hebben gevraagd; het is echter nooit gebeurd. Bovendien gaat het ook om de stukken die op het gemeentehuis moeten "worden ingezien. De VOORZITTER zegt, dat wanneer de stukken worden uitgezonden zodra zij gereed zijn, tegelijkertijd de desbetreffende stukken op het gemeentehuis ter inzage zouden kunnen worden gelegd. Mevrouw LANDWEER-de Visser herinnert er aan, dat vroeger reeds is toegezegd, dat de raadsleden nog voor het uitzenden van de agenda mededeling van de datum van de raadsvergadering zouden krijgen. Dit is enige malen gebeurd, maar daarna is het gaan slabakken en spreekster vreest, dat dit ook nu weer het geval zou kunnen zijn. Gaarne zou zij zien, dat als vaste regel de datum van de raadsvergadering drie weken van te voren werd medegedeeld. De VOORZITTER zegt, dat wanneer het slabakt, de raadsleden hem maar op de vingers moeten tikken. Op de wijze als door hem aangegeven zal het college proberen het voor de raadsleden wat prettiger te maken en op die manier het gemeente belang te dienen. De heer ORANJE: Wij zullen het gaarne als een betere waardering voor het werk van de raadsleden incasseren. De VOORZITTER: Daarover heeft u nooit te klagen gehad. Hiermede wordt de discussie over de regeling der raads- en com missievergaderingen gesloten. Mevrouw POLET-Musler merkt op, dat een van de aantrekkelijkheden voor vreemdelingen de rust in de gemeente Soest is. Deze rust wordt helaas op ontzettende wijze verstoord door straaljagers. Moeten deze niet op oen minimum-hoogte vliegen? Kan er geen overleg worden gepleegd, zodat zij eens een andere kant uitvliegen? Spreekster ziet niet in, waarom zij juist boven de plaats, laat staan boven het sanatorium moe ten vliegen. De mensen die naar Soest komen, omdat zij -de stad willen ontvluchten, zeggen: wat heeft men hier een hinder van die vliegtuigen! De VOORZITTER gelooft niet, dat er veel tegen te doen is. De vraag van mevrouw Polet verwondert hem, want in het algemeen heeft men er in Soest niet veel last van. In Soesterberg en Bilthoven is het veel erger. Doordat tijdelijk een andere startbaan v/ordt gebruikt, is de overlast nu misschien groter, die dan echter zal verminderen, indien de oude startbaan weer in gebruik wordt genomen. Met de minister van oorlog is herhaaldelijk overleg gepleegd door een combinatie van alle ziekenhuizen en sanatoria. Er wordt niet te laag gevlogen. Mevrouw LANDVEER-de Visser zegt, dat de bladeren van een reuzen- boom van Bakker Stam de goot op het dak van het huis verstopt, zodat deze goot voortdurend moet worden gereinigd. Met de vreselijke regen val heeft het huis zeer veel last van water gehad. Spreekster meent, - dat -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 206