Nr.5 - 25 juli 1956 - 83. NOTULEN van het verhandelde in de openbare vergadering van de raad der gemeente Soest op woensdag, 25 juli 1956, te 19.15 uur» VOORZITTERS de burgemeester, de heer Mr.S.P.Baron Bentinck. SECRETARIS? de heer P.C.Groot, loco-secretaris. Tegenwoordig de leden; J.van den Arend, A.Brouwer, H.AButzelaar, H. JSClemensT .Dorre steijn, P. Grift, K.de Haan, A.P.Hilhorst, mevrouw SG.Landweer-de Visser, Dr.LJ.P.Oranjemevrouw S.M. Polet-Musler, P.O.Pieren, J.ASchaafsma, P.H.VersteyneM.M.van Wely, W.G.van Zadelhoff en J.D.L.ZoeteliefAfwezig met kennisge ving de heren C.van Andel en H.C.Klarenbeek. De VOORZITTER opent de vergadering en doet voorlezing van de gebedsformule. Vervolgens deelt hij mede, dat van de heren Van Andel en Klarenbeek bericht van verhindering is ontvangen. 119. Beëdiging van het nieuw benoemde raadslid P.H.Versteyne. De heer Versteyne legt in handen van de Voorzitter de in de gemeentewet voorgeschreven eden af. De VOORZITTER wenst daarop de heer Versteyne geluk met zijn benoeming tot lid van de raad. U bent, zo zegt hij, in de plaats gekomen van de heer R.Hilhorst, die een eigen plaats in de raad had weten te verwerven en steeds met grote kennis en verstand aan de beraadslagingen heeft deelgenomen. U komt met uw eigen persoon lijkheid en karaktereigenschappen in de raad^ ik hoop, dat u met evenveel ambitie raadslid zult zijn en dat u door uw opmerkingen en adviezen zult bijdragen tot het nemen van juiste besluiten, als mede dat u de in de raadsvergaderingen heersende goede geest zult willen bevorderen. Vervolgens deelt spreker mede, dat hem in de afgelopen week, zowel van de zijde van de gasten als van de sportfederatie, her haalde malen zeer hartelijk dank is gebracht voor de gastvrijheid, welke de buitenlandse sportgasten in Soest hebben mogen ondervin den en voor alles wat te hunnen behoeve is gedaan. Aangezien deze dank z.i. slechts zeer betrekkelijk door hem persoonlijk kan worden geïncasseerd, meent spreker deze dank te moeten doorgeven aan het college en aan de raad, omdat zonder hun medewerking alles niet had kunnen verlopen als het verlopen is. Hoewel de sportweek nog niet geheel ten einde is, kan toch reeds worden vastgesteld, dat zij als in bijzondere mate geslaagd mag worden beschouwd. Hierna vestigt spreker er de aandacht op, dat de raad, doordat de secretaris hedenavond verhinderd is aanwezig te zijn, een waar nemende secretaris in zijn midden heeft. Het verheugt mij in het bijzonder - aldus spreker -, dat de heer Groot dit is, omdat daar door blijkt, dat de heer Groot in zoverre is hersteld, dat hij zijn werkzaamheden heeft kunnen hervatten. Wij verheugen ons daar van harte over. U heeft een zeer moeilijke tijd doorgemaakt. Wij hopen van harte dat u de zwaarste tijd achter de rug heeft en dat het u verder goed moge gaan. De heer GROOT. Ik dank u zeer voor uw vriendelijke woorden, mijnheer de burgemeester! 120. Vaststelling van de notulen van de raadsvergadering van 25 juni 1956. Deze notulen worden zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming ongewijzigd vastgesteld. 121. Ingekomen stukken. a. Verzoek van G.van Egdom en Zonen, alhier, om ontheffing als bedoeld in artikel 2 lid 1 van de hinderwetverordening, welk verzoek inmiddels in behandeling is genomen. - Het -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 210