- 25 juli 1956 - 84. Het verzoek wordt in Handen gesteld van B&W om pre-advies. H. Verzoek van het bestuur der vereniging "De School met den Bijbel" d,do 14 juli 1956 om medewerking als bedoeld in ar tikel 72 der Lager-onderwijswet 1920 voor de aanschaffing van een nieuwe leesmethode en een stofzuiger, alsmede het aanbrengen van stopcontacten ten behoeve van de Chr.school aan de Driehoeksweg, met voorstel dit in handen te stellen van burgemeester en wethouders om pre-advies. c. Dankbetuiging van de heer F.L.Schreuder te Velp d.d.' 15 juli 1956 inzake de naamgeving van de Inspecteur Schreuderlaan, met voorstel dit voor kennisgeving aan te nemen. d. Rapporten van het Centraal Bureau voor Verificatie en Financiële Adviezen der Vereniging van Nederlandse Gemeenten betreffende controle administraties, met voorstel deze voor kennisgeving aan te nemen. e. Aanbieding overeenkomstig art.22 van de "Gemeenschappelijke Regeling met betrekking tot de Bescherming Bevolking in de Kring U IV" van de ontwerp-begroting 1956 met voorstel dit voor kennisgeving aan te nemen. Ten aanzien van de ingekomen stukken b tot en met e wordt zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming besloten over eenkomstig hetgeen is voorgesteld. 122. Voorstel tot wijziging van artikel 9 van de bouwverordening. (1-855-5871). Dit voorstel wordt zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 125. Voorstel tot aanvulling van de bouwverordening in verband met schuilplaatsen bij woningen (l-854s 5870). De heer VAN WELY vraagt, of deze aanvulling nu inhoudt, dat men verplicht is bij nieuwe woningen een schuilplaats te maken, behoudens het geval, dat B&W afwijking van deze bepaling toestaan. De heer HILHORST vraagt, of deze wijziging alleen te Soest wordt aangebracht. Of betreft het hier een algemeen geldend rijksvoorschrift? De voorzitter deelt mede, dat deze wijziging in alle Neder landse bouwverordeningen moet worden aangebracht. De Soester bouwverordening was al gewijzigd in verband met de schuilkelder- bouw. De raad heeft toen op voorstel van B&W echter geen artikel inzake ontheffing opgenomen, omdat de verordening reeds een artikel inzake ontheffing in het algemeen bevat. Gedeputeerde Staten waren van oordeel, dat de thans voorgestelde bepaling niettemin opgenomen moest worden. Het onderhavige voorstel is daarom de voltooiing van de reeds gewijzigde bouwverordening. Hierop wordt het voorstel zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 124. Voorstel tot het verlengen van de ontruimingstermijn van enige onbewoonbaarverklaarde woningen (1-846). 125. Voorstel tot onbewoonbaarverklaring van de woning Korte Brink- weg 21 (1-848). 126. Voorstel tot vaststelling van de voorschotten overeenkomstig artikel 754e lid van de Kleuteronderwijswet (1-850). Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig de volgnummers 124 tot en met 126 besloten. 127- Voorstel tot benoeming van een onderwijzeres aan de openbare lagere school voor g.l.o. te Soest-Zuid (1-849). De VOORZITTER verzoekt de heren Oranje en Grift met hem het stembureau te vormen. - Met -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 212