- 25 juli 1956 - 85. Met algemene (17) stemmen wordt benoemd mejuffrouw A.C.C. Bus s erna ker 128. Voorstel tot het verlenen van een extra, krediet voor het aan schaffen van enige nieuwe methodes voor de openbare lagere school Beetzlaan (1-852). De VOORZITTER deelt mede, dat de onderwijscommissie zich met dit voorstel kan verenigen. De heer VAN WELY zegt gisteren in de commissievergadering reeds te hebben gesproken over de mededeling in de voordracht dat volgens het hoofd der school de methode voor het vak natuur kunde volkomen verouderd zou zijn, terwijl voor het vak natuur lijke historie geen methode op de school aanwezig zou zijn. Thuis bleek spreker echter, dat het tegenwoordige schoolhoofd hiermede wel iets te ver gaat. Hij herinnert zich, dat enige jaren terug de allernieuwste natuurkundige set is aangeschaft, die ƒ.300,kostte. Die kan nu niet verouderd zijn. De meeste scholen beschikken waarschijnlijk niet over een dergelijke appa ratuur Het komt spreker voorts bijzonder vreemd voor, wanneer wordt gezegd, dat voor het vak natuurlijke historie geen methode op de school aanwezig is. Hij herinnert zich namelijk, dat ongeveer 34 jaar geleden een methode is aangeschaft, die vandaag de dag niet verouderd kan zijn. Deze methode van Boerman en Knip en de handleiding van Heimans en Thijsse wordt ook tegenwoordig nog door scholen aangeschaft. Aan de hand daarvan kan zeer vrucht baar les worden gegeven. Deze dure platen moeten nog aanwezig zijn, want spreker heeft ze als hoofd van de school in 1941 aan zijn opvolger overgedragen. Het is dan ook niet juist, wanneer wordt gezegd, dat er voor natuurlijke historie niets op deze school aanwezig is. De heer HILHORST acht het thans voor de raad zeer moeilijk een beslissing te nemen. In een vorige vergadering heeft de heer Van Wely aangedrongen op zo vroeg mogelijke toezending der stuk ken, opdat de raadsleden behoorlijk de tijd hebben ze te bestu deren. Thans komt hij met de wetenschap - die hij al dertig jaar heeft! dat de school wel in het bezit is van de desbetreffende apparatuur en trekt hij zijn besluit van gisteren in. Is de heer Van Wely inderdaad pas vandaag tot deze ontdekking gekomen of komt hij met opzet eerst nu hiermede? De heer BROUWER begrijpt evenmin, was,rom de heer Van Wely hier thans mede komt, terwijl hij gisteren in de vergadering van de Onderwijscommissie door de wethouder volkomen is gerustgesteld. De heer HILHORST? Ik snap het wel! De wethouder DE HAAN zegt, dat in de commissievergadering van gisteren hetzelfde is gezegd, zodat hij niet anders kan doen dan hetzelfde antwoorden. De houding van de heer Van Wely is vreemd. Zij lijkt verbazend veel op een kleine nabloei van de affaire-Van Tuijl. Eén onderdeel van de aanvra-ge van het schoolhoofd achtte de inspecteur niet nodig, orndat daarbij van veroudering geen sprake is. Het college heeft zich bij het standpunt van de inspecteur aangesloten. Voor de rest stond de inspecteur geheel achter de aanvrage van het hoofd. De inspecteur is een kritisch man, die drommels goed kan beoordelen, wat verouderd is en wat niet. De heer Van Wely gaat uit van de toestand van 16, 17 jaar geleden. Dit is gevaarlijk, want er is in de tussentijd het een en ander met deze school gebeurd. Er hebben militairen, - évacués -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 214