- 25 juli 1956 860 evacués enz. in de school gezeten. Door de oorlog is op de scholen veel verloren gegaan. Men kan dus niet op grond van de wetenschap van zeer lang geleden zeggen, dat de methode er nog moet zijn. In de Onderwijscommissie heeft spreker gisteren niet de indruk gekregen, dat de heer Van Wely door zijn antwoord niet tevreden was gesteld. De heer Brouwer heeft hier reeds terecht op gewezen. De heer VAN WELT merkt op, dat de heer Hilhorst hem verkeerd heeft "begrepen. Met de aanvrage kan hij zich in het algemeen wel verenigen. Het verheugt hem, dat verschil lende methodes door nieuwe worden vervangen. Hij vindt hot alleen frappant, dat gezegd wordt, dat er voor natuurlijke historie geen methode aanwezig is, terwijl indertijd dure pla ten zijn aangeschaft, die niet weggeraakt kunnen zijn. Spreker heeft deze platen in 1941 in prima staat aan zijn opvolger overgedragen. Daarna zijn ze in het gemeentehuis op geslagen. Met zijn opmerking heeft spreker in geen geval de heer Overhoff willen dwarszitten. De heer BUTZELAAR merkt op, dat de heer Van Wely spreekt over 1941. Spreker heeft echter in 1956 kunnen constateren, dat de verschillende natuurplaten, die in deze school aan de muur hangen, er schandelijk uitzien. Het voorstel wordt hierna zonder hoofdelijke stemming aan genomen. 129. Voorstel tot het verlenen van medewerking als bedoeld in art. 72 van de l.-o.wet 1920 aans a. de vereniging "De School met den Bijbel" voor de aanschaf fing van leermiddelen voor het 4e leerjaar van de Groen van Prinstererschool (1-5819)? b. de vereniging "De School met den Bijbel" voor de aanschaf fing van 16 leerlingensets voor de Groen van Prinsterer school (1-3820)5 c. het R.K.Schoolbestuur te Soest voor de aanschaffing van ge reedschappen en materialen voor de invoering van het vak handenarbeid aan de R.K.Jongensschool (1-3869)? d. het bestuur van de Van der Iluchtscholen voor de aanschaffing van 140 leerlingensets kb.v. de g.l.o.school (1-3864)? e. het R.K.schoolbestuur te Soesterberg voor de aanschaffing van leermiddelen voor het derde leerjaar (1-851)» Dit voorstel wordt voor wat de punten a tot en met d be treft zonder discissie en zonder hoofdelijke stemming aangeno men. Met betrekking tot punt e merkt de heer ORANJE op, dat terwijl ook leerleesboekjes zijn gevraagd, slechts cahiers worden toegewezen. Zijn de leerlingen daarmede voldoende ge holpen? De wethouder DE HAAN deelt mede, dat ook - op sobere wijze - een aantal leerleesboekjes kunnen worden aangeschaft. In het voorstel staats cahiers enzDeze school is schoksge wijze gegroeid? de derde klasse is een dubbele klasse en er wordt reeds een tweede school gebouwd. Daarom moet het aan schaffen van leermiddelen voor de bestaande school met beleid geschieden. Hieromtrent heeft overleg met het schoolbestuur plaats gehad. De heer ORANJE zegt te hebben gevreesd, dat de leerlin gen de dupe zouden kunnen worden, maar genoegen te kunnen nemen met de door de wethouder gegeven toelichting. Hierop wordt punt e van het voorstel zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 1zn

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 216