- 25 juli 1956 - 88» De speeltuinverenigingen, die een prachtig stuk jeugd zorg ter hand nemen, hebben met grote moeilijkheden te kampen. De bestuursleden der speeltuinverenigingen offeren hun vrije tijd op om de jeugd te geven wat zij in deze jakkerende tijd zo hard nodig heeft en de gemeente behoort er het hare toe bij te dragen om het speeltuinwerk in Soest beter tot zijn recht te doen komen. De speeltuinvereniging in Soesterberg ziet zich, wat ruimte en materiaal betreft, voor grote moeilijkheden ge plaatst; spreker verzoekt het college deze vereniging voor het vinden van een ander terrein de grootst mogelijke steun te geven. Ook spreker zou gaarne een advies van de sociale commis sie hebben gezien, maar naar hij heeft vernomen, is het door organisatorische moeilijkheden, o.a. in verband met het over leg met de speeltuinverenigingen, niet mogelijk, geweest het vraagstuk uitputtend in de sociale commissie te behandelen. In het belang van de beide speeltuinverenigingen dringt spreker er krachtig op aan het voorstel niet aan te houden, maar het hedenavond goed te keuren. Mevrouw LANDWEER-de Visser zegt, dat zij zeer ingenomen was met dit voorstel om iets te doen voor de speeltuinvereni gingen. Na het betoog van de heer Oranje vraagt zij zich echter afs Is dit subsidie of niet? Daar de speeltuinvereni gingen geen rente behoeven te betalen, zou men hier inderdaad van subsidie kunnen spreken. De heer VAN WELY is zeer ingenomen met dit voorstel, waardoor de gemeente de speeltuinen een helpende hand biedt. Met de heer Pieren vindt hij het van zeer groot belang, dat de speeltuin 't Hart" door het renteloze voorschot in de gelegenheid wordt gesteld het speelmateriaal uit te breiden. Het bedrag is overigens niet zo heel erg hoog. Deze speeltuin zal vermoedelijk wel in staat zijn de ƒ.412,50 per jaar af te lossen. Er zijn immers 260 gezinnen, die contributie betalen. Van deze speeltuin maken 734 kinderen gebruik. Door de speel tuin wordt dus een enorm aantal kinderen van de straat gehoude waardoor de baldadigheid aanmerkelijk wordt voorkomen. Hierbij denkt spreker vooral aan het plantsoen in de nabijheid van de speeltuin, waar de jeugd anders vernielingen zou aanrichten. De mensen maken de materialen voor de speeltuin voor een groot gedeelte zelf. Men wil dit thans ook doen. Dit brengt een aanmerkelijke kostenbesparing mede. In tegenstelling tot zijn fractiegenoot werk spreker gaarne aan dit voorstel mede, omdat hij er van overtuigd is, dat daardoor goed werk wordt bevorderd De wethouder VAN ZADELHOEP verheugt het, dat deze zaak door de raad principieel wordt bekeken. Hiermede bedoelt hij niets onaangenaams aan het adres van de wethouder van sociale zaken. Ook spreker is volledig voor dit voorstel. Mevrouw Landweer heeft echter de juiste vraag gesteld, namelijk? Noemt men dit een subsidie of noemt men het, zoals de heer Van Wely, de helpende hand bieden? Daar Soest hoe langer hoe meer een stedelijk karakter krijgt, is het nood zakelijk het speeltuinwerk te steunen. Wanneer men echter dieper in de kwestie van het speeltuinwerk duikt, gelooft spreker, dat er wel verschil van mening kan ontstaan over de wijze waarop de jeugd moet worden opgevangen. In tegen stelling tot de heer Pieren gelooft hij, dat daarbij niet te veel leiding te pas moet komen. Het meest wenselijk lijkt - hem -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 220