- 25 D^li 1956 - 89. hem een gewoon veld. beschikbaar te stellen, waar natuurlijk enig toezicht moet zijn, maar waar de kinderen zich toch vrij kunnen uitleven. Het onderhavige voorstel voor een renteloos voorschot ondersteunt spreker te allen tijde. Wanneer echter de kwestie van het subsidiëren van het speeltuinwerk aan de orde komt, is het nodig de zaak diepgaand en uitdrukkelijk te behandelen, opdat de raad. een verantwoord standpunt in deze kan bepalen. De wethouder DE HAAN merkt op, dat het soms een beetje moeilijk is een voorstel te beoordelen, wanneer men de voorge schiedenis niet kent. Daar het stuk inderdaad de raadsleden vrij laat heeft bereikt, wil hij wat dieper op deze aangelegenheid ingaan. Het speeltuinwezen is sinds jaren in de grote steden en in andere plaatsen met een dichte bebouwing een ingeburgerde vorm voor het opvangen van de jeugd. Thans heeft ook Soest gelei delijk aan een dichte bebouwing gekregen. In tegenstelling tot 20, 25 jaar geleden zijn er nu haast geen vrije terreintjes meer, waar de jeugd kan spelen. Bovendien is het aantal kinderen veel groter geworden. Zo is ook het speeltuinwezen te Soest geleide lijk aan gegroeid, De gemeente heeft daaraan wel aandacht geschon ken, maar toch vrij incidenteel. Dan werd hier eens wat materiaal goedkoop beschikbaar gesteld, dan weer werd daar een terreintje tegen zeer redelijke prijs verhuurd. De grootste moeilijkheid voor een speeltuin is het vinden van een terrein. Deze moeilijkheid is de reden, dat twee speel tuinverenigingen buiten dit voorstel vallen. Bovendien moet men om goed materiaal te verkrijgen over een dikke portemonnaie be schikken. Ook het probleem van de leiding is niet eenvoudig, doch dit ligt op een ander terrein. Deze gehele materie moet groeien. Een belangrijke stap vooruit is geweest de stichting van het Speeltuin Verbond, waarin de vier speeltuinverenigingen elkander hebben gevonden en waardoor zij trachten tot een ge sloten optreden naar buiten te komen. Ook voor het gemeentebe stuur is het veel prettiger met het Speeltuin Verbond te onder handelen dan met vier afzonderlijke besturen. De steun van de overheid mag niet een vermindering van de zelfwerkzaamheid tengevolge hebben. Het speeltuinwerk draait pas goed, wanneer er een juiste wisselwerking is tussen de hulp der gemeente en de zelfvi/erkzaamheid der verenigingen. Spreker vraagt zich daarom af, of het niet het beste zou zijn de vereni ging, die zelf het meest doet ook de grootste steun te geven. Dit is dan tevens een prikkel voor de andere verenigingen om er het beste van te maken. Door het Speeltuin Verbond is een subsidie-aanvrage inge diend. Deze mensen zijn geen economen en financiers. Zij hebben geen notie van begrippen als kapitaalsuitgaven en gewone dienst. Zij dachten de gelden voor de werktuigen h fonds perdu als subsidie te kunnen krijgen en verder de zaak met de gewone dienst te redden. Het gemeentebestuur heeft toen aangeraden eerst in eigen kring te komen tot een minimum contributieheffing. Het zou immers dwaasheid zijn aan de ene vereniging een subsidie te geven en aan de andere niet, omdat de laatste een hogere contri butie heft en daardoor rond komt. B&W stellen het verlenen van renteloze voorschotten voor om het aanschaffen van dringend nodige toestellen mogelijk te maken. Doordat er geen rente wordt betaald, keen van een klein subsidie worden gesproken, maar de raad legt zich hiermede niet geheel vast. Met de heer Van Zadelhoff is spreker het eens, dat - om -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 222