- 25 juli 1956 - 90. om over het toekennen yan subsidie te kunnen beslissen heel wat meer op tafel moet worden gelegd en dat de zaak dan beter moet worden voorbereid. Met het oog op de tijd nood is het echter wenselijk op het ogenb Uk de renteloze voorschotten te verstrekken, opdat de verenigingen kunnen gaan draaien. Over de verdere gang van zaken ten aazien van de speeltuinen zal nauw overleg met de commissie sociale zaken worden gepleegd, waarna bij de begroting de eventuele consequenties van de voorbereidende arbeid onder het oog kunnen worden gezien. De raad behoeft dus niet incidenteel iets te doen. B&W stellen zich voor, dat het Speeltuin Verbond een behoorlijke rol kan spelen als adviserend en distribuerend orgaan in eigen kring, terwijl het gemeentebestuur van het particulier initiatief gebruik kan maken om tot een redelijke oplossing te komen. Al zou het gemeentebestuur in het schuitje van de heer Pieren va ren, dan is men er met de jeugdzorg nog niet; het speel tuinwerk is slechts één aspect van het omvangrijke vraag stuk van de jeugdzorg. Het voorstel is wat laat gekomen, doordat het college zich van de laatste prijzen der werktuigen wilde vergewis sen, omdat de beschikbare gegevens verouderd waren, maar de desbetreffende stukken lagen zaterdag bij de gewone stukken op het gemeentehuis. Vanwege de tijdnood is de commissie sociale zaken niet bijeengeroepenj het is spijtig, dat zij door een vakature niet "compleet was. De heer Pieren wil voor "beperkte mate" lezen: ruimere mate. Maar wat de een ruim noemt, noemt de ander beperkt. Hierover is het niet nodig te twisten. Mevrouw LANDWEER-de Visser heeft begrepen, dat zij zich, door haar stem aan het voorstel te geven, nog niet aan het verlenen van subsidie heeft gebonden, maar dat dit later nog aan de orde komt. De heer ORANJE heeft het gefrappeerd, dat verschillen de sprekers het nodig hebben geoordeeld - naar het schijnt: tegenover hem - het belang van het speeltuinwerk in het licht te stellen. Hij heeft echter allerminst bedoeld zich tegen het van gemeentewege steunen van de speeltuinvereni gingen te verzetten. Zijn opmerkingen vloeiden voort uit belangstelling voor en allerminst uit bezwaar tegen de zaak. Het voorstel van B&W gaat in de richting van subsi diëren, maar dan is het wenselijk eerst regelen te stellen omtrent de wijze waarop en de voorwaarden waaronder sub sidie zal worden verleend. Het is niet wenselijk de deur op een kier te zetten, wanneer men zich nog niet heeft gerea liseerd, in hoeverre het wenselijk is de deur verder te openen. Bovendien ware het wenselijk geweest, de sociale commissie te horen. De wethouder beroept zich op tijdnood, die bij alle te laat ingediende voorstellen om de hoek komt. In hoeverre de raad gebrek aan tijd heeft schijnt van minder belang te zijn. Dat er in de sociale commissie een vakature was kan spreker niet als serieus bezwaar zien. Het belang van de speeltuinverenigingen wordt door spreker niet in twijfel getrokken, maar in het belang van deze verenigingen moet de zaak principieel worden aange vat. Na het antwoord van de wethouder zal spreker zich echter bij het voorstel neerleggen. - De -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 224