- 25 juli 1956 - 91 De heer SCHAAF SMA. is van oordeel, dat de gemeente met het voorstel van B&W de goede weg opgaat. De speeltuinvereni gingen worden als schuldenaar waardig geacht en aanvaard. Vanzelfsprekend zal er contróle moeten zijn op hetgeen de schuldenaren met het voorschot doen. De speeltuinverenigingen mogen niet het gevoel hebben, dat zij, wanneer zij tekort komen, maar naar de wethouder van sociale zaken behoeven te lopen. Spreker is zonder meer voor dit voorstel van B&W, waardoor een dergelijk gevoel niet in de hand wordt gewerkt. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 133. Voorstel tot het verlenen van een aanvullend krediet voor de bouw van 20 middenstandswoningen (IV-847). 134-. Voorstel tot oninbaarverklaring van diverse bedragen over 1955 en 1956. 135. Voorstel tot aankoop van grond; a. nabij de Dorresteinweg van G.H.van den Broek te Baarn (V-3827j b. nabij de Buntweg van A.van der Poel te Diemen (V-3893); 136. Voorstel tot het opnieuw verpachten van bouwland aan de Prins Bernhardlaan aan J.B.Danser te Soest (V-3863)? 137. Voorstel tot het opnieuw verhuren van grond aan de Nachtegaal- weg aan de speeltuinvereniging 't Hart (V-3862). De voorstellen 133 tot en met 137 worden zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 138. Nagekomen voorstel om het college van B&W te machtigen tot het eventueel treffen van gerechtelijke maatregelen tegen de aamieeemer J.van Asch te Baarn (1-857). De wethouder VAN ZADELHOFF licht dit voorstel toe. De gemeente heeft sinds geruime tijd moeilijkheden met de schilders patroon J.van Asch uit Baarn, die zijn verplichtingen ten aan zien van het door hem aangenomen schilderwerk van 95 woningen aan de Groen van Prinstererstraat en de Schaepmanstraat niet nakomt. Er zijn ettelijke brieven over en weer geschreven. B&W hebben de zaak nu gesteld in handen van een advocaat. Deze heeft gisteren de heer Van Asch voor het laatst aangeschreven. Het is echter te voorzien, dat hier een arbitragekwestie of een rechts geding uit zal voortvloeien. Daarom verzoekt spreker de raad B&W te machtigen tot het nemen van rechtelijke maatregelen en tot het nader formuleren van dit besluit. Hiertoe wordt zonder hoofdelijke stemming besloten. 139. Rondvraag. De heer VAN WE DY vraagt, of nadere gegevens kunnen worden verstrekt over de aankoop van grond van de heer Bosman, waarnaar hij in de vorige vergadering heeft geïnformeerd. Voorts vraagt hij, of de agrarische commissie al een rege ling heeft getroffen ten aanzien van de wijken der schillenop- halers. Er schijnen op het ogenblik nog wijken tegen betaling te worden overgedaan. De wethouder VAN ZADELHOFF deelt mede, dat in de zaak met de heer Bosman nog geen overeenstemming is verkregen. De kwestie van de schillenwijken is in de agrarische com missie besproken. Het is spreker niet bekend, dat er nog wijken tegen betaling worden overgedragen. Wanneer de heer Van Wely deze gevallen opgeeft, zal worden getracht dit in de volgende vergadering van de agrarische commissie ter sprake te brengen. Mevrouw POLET-Musler vindt het zeer prettig, dat de datum van deze raadsvergadering zo tijdig is bekend gemaakt. Misschien kunnen de volgende keer de commissievergaderingenriet een of twee dagen, maar een week voor de raadsvergadering worden gehou-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 226