- 25 juli 1956 - 92. De heer CLEMENS vraagt, of over do rijksweg door de kom van Soesterberg al contact met de minister is opge nomen. Of wordt nog gewacht op het rapport van de econo mische expert? De wethouder VAN ZADELHOF? deelt mede, dat de dienst gemeentewerken het volgende voorstel heeft ingediend,dat aan de minister als oplossing zal worden aanbevolen. Aan de zuidzijde van de Rademakerstraat zal een trottoir moeten worden aangelegd. De weg heeft een breedte van 9 meter, al is ze niet op alle punten zo breed. Voor een rijbaan wordt in het algemeen een breedte van 3-g- meter aangenomen. Deze weg heeft dus een tweeslachtig karakter. Aan de ene kant noopt hij tot tweebaans weg, terwijl hij aan de andere kant met het oog op het passeren als driebaans weg wordt beschouwd. Deze halfslachtige figuur kan worden opgeheven door een middentrottoir aan te leggen, natuurlijk op ver schillende punten onderbroken om het afslaande verkeer ge legenheid te geven van de weg af te gaan. Het voorstel van gemeentewerken houdt voorts in, dat het wachtverbod verder zal worden uitgebreid. De brede berm van de weg zal dan niet als parkeerruimte worden beschouwd, maar hoogstens als een wachtplaats voor niet langer dan een half uur. Het open terrein bij de Postweg-Rademakerstraat kan dan tot parkeerruimte worden bestemd. Dit terrein zal hetzij door het rijk, hetzij door de gemeente moeten worden aangekocht Het ligt in de bedoeling van de Rijkswaterstaat zo snel mogelijk verkeerslichten aan te brengen bij het punt Kampweg-Veldmaarschalk Montgomeryweg-RademakerstraatHet zullen lichten zijn als die welke op de rijksweg Amsterdam- Bussum zijn geplaatst en die door de gemeentelijke politie zullen worden bediend op uren, dat dit voor het plaatselijke verkeer nodig is. Er zal bovendien een voorwaarschuwings- sein komen niet 100 meter voor het verkeerslicht, maar bij de ingang van het dorp. De heer CLEMENS is zeer verheugd over deze mededeling. Het lijkt hem echter beter de verkeerslichten automatisch te laten werken dan ze door de gemeentelijke politie te la ten bedienen. De wethouder VAN ZADELHOFF zegt, dat het niet de bedoe ling is de verkeerslichten de gehele dag te laten werken. Het zal echter nader worden bekeken. De VOORZITTER zegt, dat het kruisende verkeer op be paalde uren geen kans heeft deze weg over te steken. Het is de bedoeling de politie op die uren de verkeerslichten te laten bedienen. Door de verkeerslichten de gehele dag auto matisch te laten werken wordt het verkeer meer gestremd dan nodig is. De heer SCHAAFSMA vraagt, hoe het staat met de werk zaamheden van de gemengde commissie van Baarn en Soest voor de vuilverwerking. De wethouder VAN ZADELHOFF deelt mede, dat morgenavond een vrij beslissende vergadering van het stichtingsbestuur zal plaats vinden. Daar zal worden besloten over de tien dagen geleden door de "Matepa" gedane aanbieding. Deze aan bieding geldt in verband met de mogelijk verder gaande prijs stijgingen tot 4 of 10 september. Waarschijnlijk zal de "Matepa" dan dus in het bezit zijn van de opdracht om het - werk -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 228