- 11 - a.L.J.RademakerMolen straat 6, Soest bMFBachB e ck er i ngh- straat 16, Soest cG. v. d.Pol Burg. Grothe- straat 28, Soest Verlenen van de ontheffing als "bedoeld in art.2 lid 1 van de Hinderwetverorde ning aan A.B.Grift, Nieuw- straat AG. Verlenen van de ontheffing als "bedoeld in artikel 2 lid 1 van de Hinderwetver ordening aan de Shell Ned. N.V.te s-Gravenhage Weigering van ontheffing van de verbodsbepaling genoemd in art. 2, 1e lid, van de Verordening ex art. 4 der Hinderwet 1875) aan G.van Egdom en Zonen, Os- sendamweg 43 te Soest.... Verlening van ontheffing van de verbodsbepaling ge noemd in art. 2 der veror dening ex art.4 der Hinder wet 1875 aan: a.R.Westra, Nieuweweg 59 te Soest b.H.Quentemeijer te Zeist. 25 mrt156 25 mrt'56 23 mrt'56 2 mei 156 25 juni 56 2 nov. 56 7 dec. '56 7 dec'56 18 18/19 19 55 66/ 67 120 143 143/144 VERONTREINIGING VAN LUCHT, BODEM EN WATER. -1.777.6 Benoeming van leden voor het bestuur van de gemeen schappelijke regeling met Baarn.Benoemd zijn: A.P. Hilhorst en Oranje.. Beschikbaarsteilen van een krediet voor de bouw van een rioolwaterzuiverings installatie te Soester- berg Opnieuw vaststellen van een met de gemeente Baarn gesloten gemeenschappe lijke regeling inzake het stichten en exploiteren van een vuilverwerkings- bedrijf Intrekking van het raads besluit van 21 december 1955 inzake het aangaan van een geldlening met de stichting beheer geld middelen voor de compost- voorziening. Aangaan van een overeen komst met de gemeente Zeist inzake vestiging van 26 jan. '56 25 juni 56 25 juni '56 28 sept56 15 69 69/70 110

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 22