- 25 juli 1956 - 95. werk uit te voeren. De heer SCHAAESMA merkt verder op, dat "bij de De Beaufort- laan in de richting van Den Dolder een prachtig bos is. Dit bos is echter zeer geschonden. Er staat een volkomen verwaar loosde en onbruikbare blokhut. Spreker dringt op verbetering daarvan aan. Voorts is er in het bos kort geleden een bosbrand geweest. Het ligt er echter nog net zo bij als het vuur het heeft achtergelaten. Spreker dringt er op aan dit prachtige bos zoveel mogelijk in zijn natuurlijke staat terug te brengen De VOORZITTER zegt, dat de blokhut, die inderdaad in deplorabele toestand verkeert, zal moeten worden gesloopt of her steld. Het laatste is vrij kostbaar. De blokhut is op het ogen blik een vergaarbak van allerlei rommel, terwijl er niet veel gebruik van wordt gemaakt om voor de regen te schuilen. Na enkele bosbranden in het voorjaar zijn de bosarbeiders onmiddellijk begonnen het bos op te ruimen. Dit is een omvang rijk werk en toen de heer Schaafsma er is geweest, was het klaar blijkelijk. nog niet gereed. Het verheugt spreker, dat de heer Schaafsma het bos zo mooi vindt. Ook spreker vindt de natuur er zeer mooi, ofschoon de kwaliteit van het bos door de grondslag slecht is. De heer SCHAAESMA vraagt, of van gemeentewege het tot stand komen van een nieuwe platte grond van de gemeente kan worden be vorderd. De bestaande plattegrond is zeer onduidelijk en boven dien verouderd. De VOORZITTER meent, dat een herziening van de bestaande en inderdaad zeer verouderde plattegrond in voorbereiding is. Het ligt in de bedoeling een zeer eenvoudige en schematische platte grond uit te geven. De heer SCHAAESMA vestigt vervolgens de aandacht op de ruïne in de hoofdstraat van Soesterberg. Hij zou het op prijs stellen, indien B&W invloed zouden kunnen uitoefenen om deze gevaarlijke puinhoop spoedig te doen opruimen. Het zou in het belang van het verkeer zijn, indien B&W maatregelen zouden kunnen treffen, waardoor het rijwielpad weer in gebruik genomen kan worden. De VOORZITTER zegt, dat bij de bestaande situatie geen onge lukken zijn te verwachten: gemeentewerken heeft de nodige voor zieningen aangebracht. Dat de ruïne er nog staat heeft oorzaken van civiel-rechtelijke aard. Morgen heeft de taxatie plaats van wat er nog ligt. Spreker neemt aan, dat spoedig daarna tot op ruiming zal worden overgegaan. De heer PIEREN zegt, dat er nog steeds geen vergadering van de slachthuiscommissie is geweest, hoewel de kwestie van het elektrisch doden van de dieren in het abattoir zeer urgent is Voorts informeert spreker naar de winkelbouw in Soesterberg. De VOORZITTER zal de opmerking inzake het slachthuis over brengen aan de desbetreffende v^ethouder, die de vergadering inmiddels heeft verlaten. De wethouder VAN ZADELHOEE deelt mede, dat inzake de winkel bouw besprekingen met de belanghebbenden hebben plaats gehad. Deze waren het echter niet geheel eens en zij zijn nog niet tot een conclusie gekomen. Eén der gegadigden heeft zich teruggetrok ken, terwijl een andere, die eerst twijfelde, weer sterker voor het punt is gaan voelen. Een aan de Generaal Winkel-manstraat ge opende groentehal loopt dermate goed, dat de belangstelling voor de hoofdstraat is afgenomen. Hierna sluit de Voorzitter, te 21.10. uur, de vergadering. Typ:N.K Colls Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de Raad der gemeente Soest, gehouden op 28 september 1956. De voorzitter,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 230