Nr. 6. 27 augustus 19 56 94. NOTULEN van het verhandelde in de spoedeisende openbare vergadering van de raad der gemeente Soest op maandag, 27 augustus 1956, te 19.15 uur. VOORZITTER? de burgemeester, de heer Mj>. S.P,Baron Bentinck. SECRETARIS; de heer P.C. Groot, loco-secretaris. Tegenwoordig de led.en C.van Andel, J.van den Arend, A. Brouwer, H.A. Butzelaar, H.J.S. ClemensT.Dorresteijn, P.Grift, K.de Haan, H.C.Klarenbeekmevrouw S.G, Landweer-de Visser, Lr, D.J,POranjemevrouw S.M.Polet-MuslerP.C,Pieren, J.A.Schaafsma, P.H.VersteyneM.M.van Wely, W.G.van Zadelhoff en J.L.L.Zoetelief Afwezig met kennisgeving het lid A.P. Hilhorst. De VOORZITTER opent de vergadering en doet voorlezing van de gebedsformule. Vervolgens stelt hij aan de orde; 140. Voorstel tot het aangaan van een obligatielening. IV-861/3938) De VOORZITTER doet mededeling van de opmerking van de fi nanciële commissie - die overigens met het voorstel akkoord gaat dat niet met zoveel woorden in het ontwerp-besluit staat vermeld, dat rnen h pari op de lening kan inschrijven. De commissie stelt daarom voor het besluit sub I als volgt te lezen; ten laste van de gemeente Soest aan te gaan een geldlening h pari tot een bedrag van vijf miljoen gulden... enz Spreker meent, dat hiertegen geen bezwaar is, In soort gelijke besluiten van andere gemeenten, die het college - omdat de gemeente Soest voor de eerste maal een obligatie lening zal aangaan - tot voorbeeld heeft genomen, komen de woorden pari1' echter niet voor, en misschien bestaat daar voor een bepaalde reden. B&Y/ stellen daarom voor de woorden pari" wel in het besluit op te nemen, maar hen te machtigen die woorden weer te schrappen, wanneer bij het overleg met gedeputeerde staten mocht blijken, dat het opnemen ervan niet praktisch of onjuist is. De heer VAN ANDEL acht het noodzakelijk sub I de woorden pari" op te nemen. Bezwaar kan daartegen z.i. niet bestaan, aangezien de koers van de lening 100 zal zijn. De VOORZITTER zegt, dat het college daarom het voorstel van de financiële commissie heeft overgenomen. Het vraagt eqhter machtiging de woorden "a pari" weer te schrappen, wan neer het om een of andere reden beter mocht blijken te zijn ze er niet in te zetten. Daar andere gemeenten het er bij leningen die eveneens pari werden aangegaan, niet bij hebben gezet, is het goed rekening te houden met de mogelijkheid, dat daarvoor een goede reden bestaat. Het zou immers jammer zijn, indien het door de raad genomen besluit om een of andere reden niet uitvoerbaar zou zijn. De heer VAN ANDEL; De koers staat dus niet in het prospec tus? De VOORZITTER; Jawel. De heer VAN ANDEL; Dan' behoort het ook in het raadsbesluit te staan, dat aan het prospectus voorafgaat. De heer ORANJE neemt aan, dat hetgeen B&Y/ voorstellen min of meer een cliche'besluit is en hij is dan huiverig daar van af te wijken. De VOORZITTER zegt, dat B&W daarom machtiging vragen de afwijking te laten vervallen, indien dit wenselijk mocht blijken - De -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 232