27 augustus 1956 -- 95 De heer ORANJE merkt voorts op, dat volgens de toelich ting de lening noodzakelijk is, indien de gemeente in de toekomst haar taak op het gebied van de woningbouw wil kunnen blijven vervullen. Op de staat van kapitaalwerken komt echter geen toekomstige woningbouw voor. Zal de gemeente met de finan ciering daarvan dan toch niet spaak kunnen lopen en is het dan wel verstandig aan Harderwijk door te lenen? De VOORZITTER zegt, dat op de staat van kapitaalwerken geen toekomstige woningbouw is opgenomen, omdat dit een factor is van te onbekende grootheid. Wel zijn werken opgenomen, die met die woningbouw verband houden, zoals wegenaanleg en riole ring. Maar zoals het er staat is het in strikte zin niet juist. De wethouder VAN DEN AREND wijst er op, dat het niet mogelijk is een lening aan te gaan voor objecten waaromtrent de raad nog geen besluit heeft genomen. De redactie van de voordracht is daarom niet geheel juist. De heer ORANJE Dus u gaat ermede akkoord de woorden "toekomstige woningbouw" te laten vervallen? Het voorstel, zoals het door de voorzitter is gewijzigd, wordt hierop zonder hoofdelijke stemming aangenomen, waarbij het college van B&W wordt gemachtigd de wijziging zo nodig te laten vervallen. 141. Voorstel tot het verstrekken van een geldlening. Dit voorstel wordt zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. De VOORZITTER deelt mede, dat zo juist telefonisch be richt van verhindering van de heer A.P.Hilhorst is binnenge komen. 142. Voorstel tot wijziging van het raadsbesluit d.d, 2 mei 1956, nr.3626 inzake aankoop van een strook grond aan de Kerkstraat (IV-3943) Vervolgens stelt de voorzitter nog een punt aan de orde, dat niet is geconvoceerd. Op 2 mei 1956 heeft de raad een strook grond aan de Kerkstraat, groot 59 m2ƒ.5,-- per m2, dus voor ƒ.295 verkocht. Door een tikfout staat in het besluit ƒ.259,— in plaats van ƒ.295 B&W stellen voor, deze fout te redresseren door voor in het besluit vermelde bedrag ad ƒ.259,te lezens ƒ.295, Dit voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Hierna sluit de voorzitter, te 19.35 uur, de vergadering. Typ sRvD Colls Raad Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de der gemeente Soest, gehouden op 28 september 1956. ris De voorzitter,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 234