Nr.7. - 28 september 1956 - 96» v NOTULEN van het verhandelde in de openbare vergadering van de raad der gemeente Soest op vrijdag, 28 september 1956, te 19.15 uur. VOORZITTER? de burgemeester, de heer Mr.S.P.Baron Bentinck. SECRETARIS; de heer P.C.Groot, loco-secretaris. Tegenwoordig de leden C.van Andel, J.van den Arend, A.Brouwer, H.A Butzelaar, HJSClemensTDorre steijn, P. Grift, K.de Haan, H.C.Klarenbeek, mevrouw S.G.Landweer-de Visser, Dr.L.J. P.Oranje, mevrouw S.M.Polet-MuslerP.C.Pieren, J.ASchaafsma P.H. VersteyneM.M.van Wely, Y/. G. van Zadelhoff en J.D.L. Zoetelief. Afwezig met kennisgeving het lid AP.Hilhorst De VOORZITTER opent de vergadering en doet voorlezing van de gebedsformule. Vervolgens deelt hij mede, dat van de heer A.P.Hilhorst bericht van verhindering is ontvangen. Alsnu stelt hij aan de ordes 143. Vaststelling van de notulen der vergaderingen d.d. 25 juli 1956 en 27 augustus 1956. De notulen van deze beide vergaderingen worden zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming ongewijzigd vastge steld. 144. Ingekomen stukken a. Verzoek van II.Quentemeijer te Zeist om ontheffing van de verbodsbepaling, als bedoeld in artikel 2, lid 1 van de Hinderwetsverordening, hetwelk reeds in behandeling is ge nomen. Voorgesteld wordt dit verzoek in handen te stellen van B&W om pre-advies. b. Verzoek van het bestuur der vereniging "De School met den Bijbel" te Soest om medewerking ingevolge art.50 der Kleuteronderwijswet ten behoeve van de bouw van de kleuter school aan de Nieuwstraat hoek Vinkenweg, met voorstel dit in handen te stellen van B&W om pre-advies. c. Verzoek van het bestuur van de R.K.Jongensschool te Soest om medewerking ingevolge art.72 der Lager-onderwijswet 1920 ten behoeve van de aanschaffing van 80 leerlingensets, met voorstel dit in handen te stellen van B&W om pre-advies. d. Jaarverslag over 1955 van de R.K. Vereniging Moederschaps- zorg met voorstel dit voor kennisgeving aan te nemen. e. Uitnodiging van het bestuur van de Vereniging tot Instand houding van het Consultatiebureau voor Alcoholisme te Utrecht tot bezoek aan het nieuwe gebouw Voorstraat 6bis, met voorstel dit voor kennisgeving aan te nemen. Met betrekking tot de stukken a t/m e wordt overeenkomstig het voorgestelde besloten. f. Kennisgeving van het overlijden van de heer L.J.Uhlenbeck. De VOORZITTER merkt op, dat de heer Uhlenbeck midden uit zijn werk is weggeroepen. Betrekkelijk korte tijd na de oorlog is de heer Uhlenbeck in de gemeente gekomen. Nb. een moeilijke tijd in een Indonesisch kamp te hebben doorgebracht, is de heer Uhlenbeck in het vaderland teruggekeerd. Daar vond hij een geheel andere werkkring, waarop hij zich met volle energie heeft geworpen, ondanks zijn slechte gezondheidstoestand. Zijn vrienden was het duidelijk, dat het hem steeds slechter ging, al hadden zij niet verwacht, dat zo spoedig het einde zou komen. Door allen ging een schok toen plotseling het bericht van zijn overlijden kwam. YYij hebben hem, zegt spreker, met eerbied en dankbaarheid herdacht. - g. -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 236