- 28 september 1956 - 97» g. Aanbieding van raadsbesluiten inzake de toepassing inge volge de hypotheek- en voorschotregeling particuliere woningbouw met voorstel deze voor kennisgeving aan te nemen. h. Rapporten van het Centraal Bureau voor Verificatie en Financiële Adviezen der Vereniging van Nederlandse Ge meenten betreffende contröle administraties, met voorstel deze voor kennisgeving aan te nemen. De stukken g en h worden, overeenkomstig hetgeen is voorgesteld, aangenomen voor kennisgeving. i. Aanbieding van het verslag over het eerste halfjaar 195 6 van de werkplaats voor minder-valide arbeiders te Soest met voorstel dit voor kennisgeving aan te nemen. De heer PIEREN acht het initiatief van het college tot oprichting van de werkplaats voor minder-valide arbeiders een zeer gelukkig initiatief. De gemeente verricht ten be hoeve van deze arbeiders een prachtig stuk werk. Maar hoe staat het, zo vraag spreker, met de plannen tot het stichten van een streekwerkplaats? De heer VAN ANDEL is van oordeel, dat er alle aanleiding zou zijn geweest de sociale commissie in deze aangelegenheid te kennen. Deze commissie vergadert nooit en spreker verzoekt de wethouder ze meer bijeen te roepen, althans wanneer er sociale vraagstukken aan de orde zijn. De heer VAN VffiLY hoeft met veel genoegen gelezen, dat personen van de werkplaats zijn overgegaan naar het vrije be drijf. Het is hem opgevallen, dat met de vrouwen meer resul taat wordt bereikt dan met de mannen. Waar zit dat in? Voorts zou spreker gaarne worden ingelicht omtrent de rijwiel- en de kledingtoelage De wethouder DE HAAN deelt mede, dat in Amersfoort een streekwerkplaats voor minder-valide arbeiders zal komen. Het ligt in de bedoeling ook een streekwerkplaats voor geestelijk min of meer gestoorden te stichten. Wanneer de werkplaats vol tooid is, zullen besprekingen plaats hebben, waarvan de raad een uittreksel zal worden gegeven. Binnenkort zal de sociale commissie worden bijeengeroopen. Op de agenda zal ook de werkplaats voorkomen, doch het hoofd punt daarvan is de enquête onder de bejaarden. De commissie zal in ieder geval in de eerste helft van oktober bijeen worden geroepen. De resultaten zijn bij de vrouwen gunstiger, doordat zij meer zijn geselecteerd. Onder de mannen bevinden zich personen met zwakke prestatie en ook geestelijk minder-validen; onder de vrouwen niet. De vrouwen leggen groter ijver aan de dag en hoewel zij de reputatie hebben meer te praten dan mannen, is het op de werkplaats juist andersom. Degenen die van ver weg komen ontvangen een kleine rij wielvergoeding, omdat deze mensen zich bijna altijd slecht kunnen verplaatsen door voet- of kniegebreken. De werkkleding bestaat uit een stofjas. Daar er ook voe dingsmiddelen -worden behandeld, is het wenselijk schone en goede kleding te verstrekken. Het verslag wordt vervolgens aangenomen voor kennisgeving, j. Aanbieding overeenkomstig art. 22 van de "Gemeenschappelijke Regeling met betrekking tot de Bescherming Bevolking in de Kring U IV" van de 5e wijziging van de begroting 1956. - k, -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 238