- 28 september 1956 - 98. k. Verzoek bestuur der vereniging "De School met den Bijbel" te Soest om medewerking ingevolge art. 50 der Kleuteron derwijswet tot aanschaffing van meubels voor de kleuter school in het gebouw Eltheto, met voorstel dit verzoek in handen van B&W te stellen om pre-advies. 1. Verzoek van de Tucht Unie te s-Gravehhage inzake het pro jecteren van ruimten voor speelplaatsen enz. in uitbrei dingsplannen met voorstel dit verzoek in handen van B&W te stellen om pre-advies. m. Verzoek van het bestuur der vereniging "De School met den Bijbel" te Soest om medewerking tot de aanschaffing van leermiddelen, gereedschappen, tafels en stoelen ten behoeve van de Ghr.v.g.l.o.-school, met voorstel dit verzoek in handen van B&W te stellen om pre-advies. n. Mededeling van Gedeputeerde Staten inzake verdaging van be slissing op het raadsbesluit van 25 juli 1956 strekkende tot wijziging van de bouwverordening dier gemeente, met voorstel dit voor kennisgeving aan te nemen. 0. Verzoek van D.van den Broek om verkoop van het resterende gedeelte van het aan de Beetzlaan gelegen perceel, kadas traal bekend als sectie H, nr.7920 met voorstel dit verzoek in handen van B&W te stellen om pre-advies. p. Verzoek van het bestuur der vereniging "De School met den Bijbel" te Soest om medewerking tot de aanschaffing van leermiddelen en banken ten behoeve van de Chr.u.l.o.-school, met voorstel dit verzoek in handen van B&W te stellen om pre-advies q. Adres van de tafeltennisvereniging "Shot" inzake de sub sidiëring van de sportverenigingen met voorstel dit in handen te stellen van burgemeester en wethouders om pre advies Met betrekking tot de stukken j t/m q wordt overeenkom stig het voorgestelde besloten. De heer VAN ANDE1 heeft bij de ingekomen stukken gemist een adres van de bewoners van de Dr. sJacobstraat en omgeving. De VOORZITTER zegt, dat dit adres op de lijst van inge komen stukken voor de vergadering op 25 juli j.1. vermeld stond. Het adres zal worden behandeld bij een voorstel van B&Vf over de daarin aan de orde gestelde aangelegenheid. 145. Verdeling door loting van de raad in twee afdelingen in ver band met de behandeling van de gemeentebegroting. Door loting worden de afdelingen als volgt samengestelds EERSTE AFDELING? de heren Van den Arend (voorzitter), Butze- laar, Klarenbeek, Versteyne, 0ranje, mevrouw Polet-Musler en de heren Grift, Van Andel en Schaafsma. TWEEDE AFDELING? de heren De Haan (voorzitter), Zoetelief, Clemens, Hilhorst, Van Wely, Pieren, mevrouw Landweer-de Visser en de heren Brouwer en Dorresteijn. 146. Voorstel tot vaststelling van een partieel uitbreidingsplan voor s 1. het perceel E, nr.1802 aan de Amersfoortsestraat (1-3956); 2. voor gronden gelegen aan de Prins Bernhardlaan en de Oranjelaan. Deze voorstellen worden zonder discussie en zonder hoof delijke stemming aangenomen. 147. Voorstel tot onbewoonbaarverklaring van de woning Birkstraat 46 (1-859). Mevrouw LANDWEER-de Visser acht een ontruimingstermijn - van -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 240